Skip to main content
FISCAL

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2020 I ESTAT ALARMA COVID-19

Inici Campanya Renda 2020 - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Abril 2020

Un any més iniciem la campanya de renda i per ara, malgrat  l’estat d’excepcionalitat en el que ens trobem, els terminis establerts per a presentar les declaracions de IRPF i Patrimoni corresponents a l’exercici 2019 no han variat, per tant el termini legal màxim de presentació és el 30 de juny, però si la declaració resulta a ingressar i si s’opta per la modalitat de domiciliació bancaria, el termini finalitzarà cinc dies abans, és a dir el 25 de juny.

Precisament per aquesta excepcionalitat provocada per la pandèmia del COVID-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma mitjançant el RDL 463/2020, enguany ens hem vist obligats a modificar el procediment habitual de captació de la documentació necessària per a la elaboració de les declaracions, així doncs us indiquem que:

1.- Atenció personal.

Per seguretat de tots, l’atenció o visites personals queden suprimides fins a nova ordre.

Així doncs, ens podeu fer arribar la documentació per a la confecció de la declaració, d’acord el que us especifiquem a l’ANNEX 1 on trobareu les instruccions precises de la documentació que ens cal, preferiblement escanejada i per correu electrònic a les següents adreces:

MAIRENA: mairena@gestoria-izquierdo.cat

JORDI: jordi@gestoria-izquierdo.cat

PATRICIA: marta@gestoria-izquierdo.cat

JONA: jona@gestoria-izquierdo.cat

Si no us és possible per aquesta modalitat, atendrem el lliurament de la documentació física a la bústia habilitada a les nostres oficines i en cas de que no us sigui possible, contacteu amb nosaltres i us indicarem altres maneres de fer-nos arribar els documents.

2.- Atenció telefònica.

L’horari d’atenció telefònica serà de 9 a 1 i de 4 a 7 de dilluns a dijous i de 9 a 2 els divendres. També hem establert una bústia de veu, a més del contestador i la centraleta, on podreu deixar el vostre missatge i us atendrem el més aviat possible.

Us preguem que ens lliureu els documents necessaris abans del 8 de juny, per poder-vos preparar les declaracions adequadament.

3.- Presentació declaració.

Com ja ve sent habitual en els darrers exercicis, la presentació s’efectuarà per internet indicant el número de compte en el que se us s’abonarà o se us cobrarà l’import de l’impost a pagar o retornar segons el cas; en aquest mateix número de compte carregarem els nostres honoraris, excepte que se’ns indiqui el contrari.

Per tal de poder efectuar tots aquests tràmits en el vostre nom, us agrairem que en el correu electrònic pel que ens envieu la documentació o en el sobre en el que ens  feu arribar la documentació ens indiqueu el següent:

“Autoritzo a IZQUIERDO I TUGAS ASSOCIATS, S.L.P.U per que en el meu/nostre nom tramiteu i presenteu la meva/nostra declaració a l’Agència Tributària.”

Tot l’equip de IZQUIERDO I TUGAS ASSOCIATS, SLP estem treballant per poder lliurar-vos el millor servei en aquests moments tan excepcionals.

Gràcies per la vostra comprensió.

Atentament,

M. Montserrat Izquierdo i Tugas

Marc Alonso Marí

ANNEX 1: INSTRUCCIONS PER A RECOPIL·LACIÓ I PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2019

A TENIR EN COMPTE:

 1. Les dades i documents són tots referits a l’any 2019 i a tots els membres de la “Unitat Familiar”: matrimoni amb fills menors de 18 anys no emancipats; fills majors d’edat incapacitats judicialment; o en defecte de matrimoni i en el cas de separació judicial la formada pel pare o la mare i els fills menors de 18 anys o majors incapacitats judicialment que convisquin amb un o altre.
 2. Certificat de l’ICAS de disminució, si algun membre de la unitat familiar ho és i no ens haguessin donat còpia en els anys anteriors o hagi hagut una revisió de grau.
 3. Fotocòpia DNI dels fills amb 14 anys complerts, en cas de no haver-nos-les facilitat abans i l’import cobrat de les rendes de treball.
 4. Els honoraris només inclou la declaració de renda, totes les al·legacions, requeriments i notificacions que es derivin de comprovacions o verificacions per part de l’ AEAT no estan incloses en els honoraris de la declaració.

 

DOCUMENTS A LLIURAR-NOS (segons la procedència d’ingressos o titularitat de béns) en carpetes clarament diferenciades preferiblement als següents correus electrònics:

MAIRENA: mairena@gestoria-izquierdo.cat

JORDI: jordi@gestoria-izquierdo.cat

PATRICIA: marta@gestoria-izquierdo.cat

JONA: jona@gestoria-izquierdo.cat

O en el seu defecte a la bústia habilitada a les nostres oficines i en cas de que no us sigui possible, contacteu amb nosaltres i us indicarem altres maneres de fer-nos arribar els documents.

TREBALL / PENSIONS

Certificat del pagador (Empresa, Seguretat Social, etc.), també de les dietes i desplaçaments, així com del pagament d’endarreriments corresponents a altres períodes impositius, i indemnitzacions.

Igual de les retribucions de Consellers o Administrador de Societats.

També de les prestacions i subsidi d’atur i pensions d’invalidesa i altres que es rebin de les CCAA.

EMPRESARIS / PROFESIONALS

Llibres degudament tancats.

Justificants dels pagaments fraccionats (trimestrals).

Justificants d’ingressos de retencions IRPF a tercers i resum anual.

Certificats de les retencions d’IRPF, que li hagin fet.

Si ha cobrat de la Seguretat Social per malaltia, certificat de l’INSS.

Net patrimonial dels béns (inclòs immobles) de l’activitat (Actiu i Passiu).

Si ha venut béns afectes, documents de la compra i de la venda.

Incobrats: Factures anteriors a 30-06-19, solament a estimació directa normal.

Si n’està obligat:

 • Pagament trimestral d’IVA i resum anual.
 • Declaració resum anual d’operacions majors de 3.005,06 €.
 • Si forma part de una entitat en atribució de rendes (Comunitat de Béns, Societat Civil Privada, etc.) certificat de la seva participació o còpia del model 184 presentat.
 • Justificant dels pagaments a Mútues que cobreixin assistència mèdica, si determina el rendiment en Estimació directa, així com de les despeses a Col·legis professionals per tal de deduir-los.

PAGESOS / RAMADERS

 • Llibre de Vendes (i compres en el seu cas)
 • Certificats de retencions
 • Rebuts d’IBI
 • Justificants pagaments fraccionats (si se n’han fet)
 • Justificants pagament a Hisenda retencions fetes als treballadors.
 • Net patrimonial dels bens.
 • Si ha comprat o venut finques, còpia dels documents.
 • Si ha cobrat de la Seguretat Social per malaltia, certificat de l’INSS
 • Si ha rebut subvencions i/o indemnitzacions, documents justificatius.
 • Ajuts de la política Agrària Comuna que s’hagin percebut per activitats agrícoles i ramaderes en 2019.
 • Dades: tipus de conreu fet durant l’any i superfície terra conreada (indicar si és pròpia o arrendada.
 • Si forma part de una entitat en atribució de rendes (Comunitat de Béns, Societat Civil Privada, etc.) certificat de la seva participació o còpia del model 184 presentat.

FONS DE PENSIONS

Documents de les aportacions fetes durant l’exercici.

Documents de la liquidació si l’hagués cancel·lat.

COMPTES BANCARIS

Certificats, qualsevol que sigui la denominació; hagin produït o no rendiments.

Verifiqui els noms dels titulars (algunes entitats no els fan constar tots per manca d’espai).

VALORS MOBILIARIS / FONS D’INVERSIÓ

Resum que facilita l’entitat dipositant. Inversions, vendes i amortitzacions de l’any amb detall data inversió i cost i retenció (si n’hi han).

De les societats que no cotitzin en Borsa, certificat facilitat per la mateixa.

INMOBLES

Utilització pròpia:

 • Rebut d’IBI (Ref. Cadastral)
 • Pagaments de préstec, en el seu cas.

Arrendades, a més:

 • Import dels rebuts lliurats; detall de pendents de cobrament (en el seu cas).
 • Certificats de retenció dels arrendataris, si n’hi han.
 • Temps que han estat buides.
 • Despeses (obres, honoraris administrador, serveis <aigua, electricitat, assegurances, comunitat veïns>, etc.).

Si forma part de una entitat en atribució de rendes (Comunitat de Béns, Societat Civil Privada, etc.) certificat de la seva participació o còpia del model 184 presentat.

ALTRES BENS

 • Si ha obtingut ingressos per qualsevol altre motiu, justificants. Ingressos i inversions fora d’Espanya; en el seu cas, impostos pagats.
 • En el cas de venda o donació o qualsevol altre transmissió d’immoble: escriptures de quan el va adquirir i quan el va transmetre, i factures i/o justificants de les despeses, impostos de dites operacions.
 • En el cas de bens adquirits en l’any 2019 per herència, escriptura d’herència.

PREMIS / LOTERIES

 • Justificant de premis rebuts, en diners o en espècie, retenció o ingrés a compte.

DEUTES

 • Justificants de les operacions fetes; rèdits pagats; amortitzacions; saldos pendents a 31 desembre.Especialment els de compra d’habitatge propi.

ASSEGURANCES DE VIDA

 • Rebuts pagats de primes.
 • Documents de les liquidades o rescatades durant l’exercici.

DESGRAVACIONS, DEDUCCIONS

 • Lloguer d’habitatge habitual si la base imposable és inferior a 24.107,20€ anuals, per a contractes subscrits abans del 1-1-2015.

Donatius.

 • Deducció per Maternitat.- Mares treballadores amb fills petits: cas d’haver cobrat l’abonament anticipat, cal regularitzar-lo en la declaració si el cobrat no es correspon amb la deducció que pertoca. Certificat emès per l’Agència Tributària.
 • Deducció família nombrosa.- Carnet.
 • Certificats: donacions, fundacions, ONG, etc… i partits polítics.

PENSIONS ENTRE CÓNJUGES

Si paga o cobra pensió derivada de separació o divorci, detall.

PENSIONS A FILLS

Pensions pagades.

DEDUCCIONS AUTONOMIQUES: CATALUNYA

 • Per naixement o adopció de fills
 • Contribuents que hagin quedats vidus exercicis 2017, 2018 i 2019.
 • Donatius a fundacions o associacions pel foment de la llengua Catalana.
 • Donatius a entitats que fomenten I+D+I.
 • Donacions a entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural.
 • Interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
 • Lloguer de l’habitatge habitual (únicament contribuents en determinades situacions).
 • Les obres de rehabilitació en la habitatge habitual.
 • Adquisició d’accions o participacions d’entitats noves o de recent creació.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 17 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.