Skip to main content
FISCAL

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2022

Campanya Renda i Patrimoni 2022 - Izquiedo i Tugas Associats - Abril 2023

Apreciat client/a:

Un any més l’hi recordem que s’ha obert el termini per formalitzar les declaracions de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i de Patrimoni, si procedeix, corresponents a l’exercici 2022; malgrat que el termini legal de presentació és fins el 30 de juny, les declaracions a pagar s’han de trametre com a màxim el dia 27 de juny, doncs és el darrer dia per poder domiciliar-les.

Per això, li preguem ens lliuri els documents necessaris abans del 6 de juny, per poder-les preparar adequadament.

Com pot comprendre l’haver de simultaniejar l’atenció personal amb la telefònica no és convenient ni pràctic; per això hem establert com horari d’ atenció telefònica de dilluns a dijous de 9 a 10, de 15 a 16 i de 18 a 19; els divendres de 8 a 9 i de 13 a 14; si no pot trucar dintre d’aquest horari a la centraleta en prendrà nota i li trucarem en quan sigui possible.

L’horari d’ atenció personal serà l’ habitual del despatx: de dilluns a dijous de 10 a 13 i de 16 a 18 i divendres de 9 a 13, independent de les hores prèviament concertades.

Com ja ve sent habitual en els darrers exercicis, la presentació s’efectuarà per internet indicant el número de compte en el que se us abonarà o se us cobrarà l’import de l’impost a pagar o retornar segons el cas; en aquest mateix número de compte carregarem els nostres horaris, excepte que se’ns indiqui el contrari.

Per tal de poder efectuar tots aquests tràmits en el vostre nom, us agrairem que en el correu electrònic pel que ens envieu la documentació o en el sobre en el que ens feu arribar la documentació ens indiqueu el següent:

“Autoritzo a IZQUIERDO I TUGAS ASSOCIATS, S.L.P.U. per que en el meu/nostre nom tramiteu i presenteu la meva/nostra declaració a l’Agència Tributària”

Atentament,

M. Montserrat Izquierdo i Tugas

Marc Alonso Marí

ANNEX 1: INSTRUCCIONS PER A RECOPIL·LACIÓ I PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2022

A TENIR EN COMPTE:

1. A l’exercici 2022 es tornen a modificar els límits màxims d’aportacions i con-tribucions a sistemes de previsió social complementària i la seva reducció en la base imposable de l’IRPF. Plans de pensions, sistemes PPI i PPE, mutuali-tats, plans de previsió, etc.

Aquesta reducció es fixa en les següents quantitats:

– Minoració del límit general de reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: 1.500 euros.
– S’eleva la quantia de l’increment d’aquest límit a 8.500 euros, incloent les aportacions del treballador al mateix instrument (si son de igual o inferi-or import a la contribució empresarial).

2. Tres noves deduccions temporals per obres que millorin l’eficiència energèti-ca aplicables des de 6-10-2021. Les aplicables a habitatges estaran vigents fins 31-12-2022 i l’aplicable a edificis estarà vigent fins 31-12-2023.

3. Com a novetat important en aquest exercici es la creació del nou Impost de Solidaritat de les Grans Fortunes (Llei 38/2022, de 27 de desembre). Es un impost complementari a l’Impost sobre el Patrimoni i que grava patrimonis nets de les persones físiques de import superior a 3 milions d’euros. En cas d’obligació personal la base imposable es reduirà en 700.000 euros.

4. Si ha obtingut variacions patrimonials provinents d’operacions amb Cripto-monedes o Monedes Virtuals, ens deurà informar de la data i valor d’adquisició, i la data i valor de transmissió.

5. Les dades i documents són tots referits a l’any 2022 i a tots els membres de la “Unitat Familiar”: matrimoni amb fills menors de 18 anys no emancipats; fills majors d’edat incapacitats judicialment; o en defecte de matrimoni i en el cas de separació judicial la formada pel pare o la mare i els fills menors de 18 anys o majors incapacitats judicialment que convisquin amb un o altre.

6. Certificat de l’ICAS de disminució, si algun membre de la unitat familiar ho és i no ens haguessin donat còpia en els anys anteriors o hagi hagut una re-visió de grau.

7. Fotocòpia DNI dels fills amb 14 anys complerts, en cas de no haver-nos-les facilitat abans i l’import cobrat de les rendes de treball.

8. Els honoraris només inclou la declaració de renda, totes les al·legacions, requeriments i notificacions que es derivin de comprova-cions o verificacions per part de l’ AEAT no estan incloses en els hono-raris de la declaració.

DOCUMENTS A LLIURAR-NOS (segons la procedència d’ingressos o titularitat de béns) en carpetes clarament diferenciades preferiblement als següents correus electrònics:

REBECA: rebeca@gestoria-izquierdo.cat
SERGI: sergi@gestoria-izquierdo.cat

TREBALL / PENSIONS

Certificat del pagador (Empresa, Seguretat Social, etc.), també de les dietes i desplaçaments, així com del pagament d’endarreriments corresponents a altres períodes impositius, i indemnitzacions.

Igual de les retribucions de Consellers o Administrador de Societats.

També de les prestacions i subsidi d’atur i pensions d’invalidesa i altres que es rebin de les CCAA.

EMPRESARIS / PROFESIONALS

Llibres degudament tancats.

Justificants dels pagaments fraccionats (trimestrals).

Justificants d’ingressos de retencions IRPF a tercers i resum anual.

Certificats de les retencions d’IRPF, que li hagin fet.

Si ha cobrat de la Seguretat Social per malaltia, certificat de l’INSS.

Net patrimonial dels béns (inclòs immobles) de l’activitat (Actiu i Passiu).

Si ha venut béns afectes, documents de la compra i de la venda.

Incobrats: Factures anteriors a 30-09-20, solament a estimació directa normal.

Si n’està obligat:

 • Pagament trimestral d’IVA i resum anual.
 • Declaració resum anual d’operacions majors de 3.005,06 €.
 • Si forma part de una entitat en atribució de rendes (Comunitat de Béns, Societat Civil Privada, etc.) certificat de la seva participació o còpia del model 184 presentat.
 • Justificant dels pagaments a Mútues que cobreixin assistència mèdica, si determina el rendiment en Estimació directa, així com de les despeses a Col·legis professionals per tal de deduir-los.

PAGESOS / RAMADERS

 • Llibre de Vendes (i compres en el seu cas)
 • Certificats de retencions
 • Rebuts d’IBI
 • Justificants pagaments fraccionats (si se n’han fet)
 • Justificants pagament a Hisenda retencions fetes als treballadors.
 • Net patrimonial dels bens.
 • Si ha comprat o venut finques, còpia dels documents.
 • Si ha cobrat de la Seguretat Social per malaltia, certificat de l’INSS
 • Si ha rebut subvencions i/o indemnitzacions, documents justificatius.
 • Ajuts de la política Agrària Comuna que s’hagin percebut per activitats agrícoles i ramaderes en 2020.
 • Dades: tipus de conreu fet durant l’any i superfície terra conreada (indicar si és pròpia o arrendada.
 • Si forma part de una entitat en atribució de rendes (Comunitat de Béns, Societat Civil Privada, etc.) certificat de la seva participació o còpia del model 184 presentat.

FONS DE PENSIONS

Documents de les aportacions fetes durant l’exercici.

Documents de la liquidació si l’hagués cancel·lat.

COMPTES BANCARIS

Certificats, qualsevol que sigui la denominació; hagin produït o no rendiments.

Verifiqui els noms dels titulars (algunes entitats no els fan constar tots per manca d’espai).

VALORS MOBILIARIS / FONS D’INVERSIÓ

Resum que facilita l’entitat dipositant. Inversions, vendes i amortitzacions de l’any amb detall data inversió i cost i retenció (si n’hi han).

De les societats que no cotitzin en Borsa, certificat facilitat per la mateixa.

INMOBLES

Utilització pròpia:

 • Rebut d’IBI (Ref. Cadastral)
 • Pagaments de préstec, en el seu cas.

Arrendades, a més:

 • Import dels rebuts lliurats; detall de pendents de cobrament (en el seu cas).
 • Certificats de retenció dels arrendataris, si n’hi han.
 • Temps que han estat buides.
 • Despeses (obres, honoraris administrador, serveis <aigua, electricitat, assegurances, comunitat veïns>, etc.).

Si forma part de una entitat en atribució de rendes (Comunitat de Béns, Societat Civil Privada, etc.) certificat de la seva participació o còpia del model 184 presentat.

ALTRES BENS

 • Si ha obtingut ingressos per qualsevol altre motiu, justificants. Ingressos i inversions fora d’Espanya; en el seu cas, impostos pagats.
 • En el cas de venda o donació o qualsevol altre transmissió d’immoble: escriptures de quan el va adquirir i quan el va transmetre, i factures i/o justificants de les despeses, impostos de dites operacions.
 • En el cas de bens adquirits en l’any 2022 per herència, escriptura d’herència.

PREMIS / LOTERIES

 • Justificant de premis rebuts, en diners o en espècie, retenció o ingrés a compte.

DEUTES

 • Justificants de les operacions fetes; rèdits pagats; amortitzacions; saldos pendents a 31 desembre. Especialment els de compra d’habitatge propi.

ASSEGURANCES DE VIDA

 • Rebuts pagats de primes.
 • Documents de les liquidades o rescatades durant l’exercici.

DESGRAVACIONS, DEDUCCIONS

 • Lloguer d’habitatge habitual si la base imposable és inferior a 24.107,20€ anuals, per a contractes subscrits abans del 1-1-2015.

Donatius.

 • Deducció per Maternitat.- Mares treballadores amb fills petits: cas d’haver cobrat l’abonament anticipat, cal regularitzar-lo en la declaració si el cobrat no es correspon amb la deducció que pertoca. Certificat emès per l’Agència Tributària.
 • Deducció família nombrosa.- Carnet.
 • Certificats: donacions, fundacions, ONG, etc… i partits polítics.

PENSIONS ENTRE CÓNJUGES

Si paga o cobra pensió derivada de separació o divorci, detall.

PENSIONS A FILLS

Pensions pagades.

DEDUCCIONS AUTONOMIQUES: CATALUNYA

 • Per naixement o adopció de fills
 • Contribuents que hagin quedats vidus exercicis 2020, 2021 i 2022.
 • Donatius a fundacions o associacions pel foment de la llengua Catalana.
 • Donatius a entitats que fomenten I+D+I.
 • Donacions a entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural.
 • Interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
 • Lloguer de l’habitatge habitual (únicament contribuents en determinades situacions).
 • Les obres de rehabilitació en la habitatge habitual.
 • Adquisició d’accions o participacions d’entitats noves o de recent creació.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 11 Abril 2022

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.