Skip to main content
FISCAL

EFECTES DE LA SENTÈNCIA DEL TC EN LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Reial Decret Llei - Plusvalua -Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Nov 2021

EFECTES DE LA SENTÈNCIA DEL TC EN LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Una vegada publicada la sentència del Tribunal Constitucional, així com el RD L 26/2021 pel qual es modifica la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, passem a informar-vos de la nova situació respecte a les Plusvàlues Municipals.

Pel que fa a la sentència, el primer que cal tenir present és que declara inconstitucional exclusivament el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost. Això comporta que, a partir del dia 26 no es pugui, sobre la base d’aquesta sentència, determinar la base imposable de l’impost i, conseqüentment, ni liquidar ni comprovar o recaptar.

La sentència del constitucional estableix en el seu fonament 6 que: “no por considerar-se situacions susceptibles de ser revisades amb fonament en la present sentència aquelles obligacions tributàries reportades per aquest impost que, en la data de dictar-se la mateixa (26 d’octubre) hagin estat decidides definitivament mitjançant sentència amb força de cosa jutjada o mitjançant resolució administrativa ferma. A aquests exclusius efectes, tindran també la consideració de situacions consolidades

– Les liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades en la data de dictar-se aquesta sentència i

– Les autoliquidacions la rectificació de les quals no hagi estat sol·licitada ex art.120.3 de la LGT a aquesta data”

Això comporta la impossibilitat de sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions presentades amb anterioritat a 26 d’octubre i contra les quals no s’hagués sol·licitat la rectificació prèviament a aquesta data. Pel que respecte a les liquidacions girades, tampoc podran ser reclamades sobre la base de la sentència si a data de 26 d’octubre no havien estat impugnades.

Per la seva part, el Govern ha aprovat el Reial Decret Llei 26/2021 pel qual s’adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i que ha estat publicat en data 9 de novembre en el BOE, entrant en vigor el dia 10 de novembre.

En aquesta modificació es determina el nou sistema de càlcul de l’impost i que és el següent:

La base imposable de l’impost estarà constituïda per l’increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la retribució i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. Aquest increment de valor es calcularà sobre la base del valor del terreny en el moment de la transmissió a l’efecte de l’IBI multiplicat per un coeficient sobre la base dels anys en què s’ha generat i que determinaran els ajuntaments en les seves ordenances. La llei estableix el límit màxim d’aquests coeficients i són els següents:

Període de generació Coeficient
Inferior a 1 any 0,14
1 any 0,13
2 anys 0,15
3 anys 0,16
4 anys 0,17
5 anys 0,17
6 anys 0,16
7 anys 0,12
8 anys 0,10
9 anys 0,09
10 anys 0,08
11 anys 0,08
12 anys 0,08
13 anys 0,08
14 anys 0,10
15 anys 0,12
16 anys 0,16
17 anys 0,20
18 anys 0,26
19 anys 0,36
Igual o superior a 20 anys 0,45

Aquests coeficients màxims s’aniran actualitzant anualment.

No obstant això, s’afegeix un punt 5 a l’article 107 de la llei en el qual es permet, a instàncies del subjecte passiu que, si constata que l’import de l’increment de valor del terreny és inferior a l’import de la base imposable determinada amb el sistema de coeficients anterior, la base imposable de l’impost serà aquest increment de valor.

D’altra banda, el Reial Decret Llei també afegeix un punt 5 a l’article 104 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals en què s’estableix que:

No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició. El contribuent serà el que haurà d’acreditar la inexistència d’increment de valor mitjançant els títols d’adquisició i transmissió.

Finalment, el Reial Decret Llei estableix en la seva Disposició Transitòria Única un termini de sis mesos per a l’adaptació de les ordenances fiscals per part dels ajuntaments. Fins a l’entrada en vigor de les modificacions de les ordenances municipals, s’aplicaran els coeficients que s’estableixen en la llei.

El Reial Decret Llei no regula la retroactivitat de la modificació del sistema de càlcul, és per això que es pot concloure que les retribucions produïdes entre el dia 26 d’octubre (dia d’efecte establert en la sentència) i el dia 10 de novembre (dia d’entrada en vigor del nou sistema de determinació de la base) no es pot determinar la base d’impost i per tant no es pot determinar la quota. També es pot concloure que la intenció de la sentència és que no es puguin reclamar devolucions d’impostos pagats prèviament al dia 26, ni impugnar liquidacions anteriors. No obstant això, tots els recursos interposats amb anterioritat a aquest dia haurien de resoldre’s anul·lant la liquidació per la inconstitucionalitat del sistema de determinació de la base imposable.

Com és lògic, tota la interpretació pràctica de la sentència s’anirà donant en els pròxims mesos, tant per part del Ministeri, com dels Jutjats o dels propis ajuntaments.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 15 Novembre 2021

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.