Skip to main content
ERTOS - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - JUNIO -2020

El BOE d’avui ha publicat el REIAL DECRET LLEI 24/2020, DE 26 DE JUNY, DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ, PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL, pel que es prorroguen i adapten les mesures adoptades en anteriors Reials Decrets Lleis, concretament:

TREBALLADORS PER COMPTE ALIENA

 
1. ERTOS PER FORÇA MAJOR
 
Sol·licitats i aprovats abans de l’entrada en vigor i amb durada fins el 30 de setembre de 2020
Es prima la reincorporació progressiva del personals, prioritzant la reducció de jornada sobre el manteniment de la suspensió dels contractes, mesures que hauran de ser notificades al SEPE.
La renúncia (és a dir la reincorporació de tots els treballadors a la seva activitat normal i jornada habitual) haurà de comunicar-se a l’autoritat laboral dins dels 15 dies següents a la data en què es produeixi.
Mentre es mantingui part de la plantilla afectada per ERTO queda prohibit:
  • La realització d’hores extres
  • Noves externalitzacions de serveis
  • Noves contractacions laborals excepte que els treballadors afectats per l’ERTO no puguin efectuar la feina que es contracti per manca de capacitació.
L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc a infracció administrativa revisable per Inspecció de Treball i Seguretat Social
2. ERTOS CAUSES ECONÒMIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ
 
Posteriors a l’entrada en vigors i sol·licitats fins el 30 de setembre de 2020
Si se sol·licita per empresa anteriorment afectada per ERTO per força major, els efectes es retrotrauen a la data en que finalitzi la força major sense solució de continuïtat.
Mentre es mantingui part de la plantilla afectada per ERTO queda prohibit:
  • La realització d’hores extres
  • Noves externalitzacions de serveis
  • Noves contractacions laborals excepte que els treballadors afectats per l’ERTO no puguin efectuar la feina que es contracti per manca de capacitació.

L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc a infracció administrativa revisable per Inspecció de Treball i Seguretat Social

3. PROTECCIÓ PER ATUR
 
Es manté fins el 30 de setembre de 2020, prorrogant-se automàticament pel SEPE
En el supòsit de variar la causa (passar de Força Major a Causa econòmica, organitzativa o de producció) s’haurà de tornar a comunicar al Servei d’Ocupació
Les variacions (per reincorporació o pas de suspensió a reducció de jornada) s’ha de comunicar abans de que es produeixi, excepte en el cas dels períodes d’activitat/inactivitat que es farà a més vençut.
4. COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
 
A) Força Major total
En en cas de mantenir-se l’activitat suspesa i no reincorporar-se cap treballador a la feina s’aplicarà una exoneració:
A. EMPRESES DE MENYS DE 50 TREBALLADORS
 – 70% a la cotització de Juliol
 – 60% a la cotització d’Agost
 – 35% a la cotització de Setembre
B. EMPRESES DE MES DE 50 TREBALLADORS
 – 50% a la cotització de Juliol
 – 40% a la cotització d’Agost
 – 25% a la cotització de Setembre
B) Força Major parcial o Causes Econòmiques, Administratives o de Producció
En en cas de mantenir-se part de l’activitat suspesa i no reincorporar-se a tots els treballadors a la feina s’aplicarà una exoneració:
A. TREBALLADORS QUE REINICIN L’ACTIVITAT
 – 60% a la cotització de Juliol, Agost i Setembre a empreses de menys de 50 treballadors
 – 40% a la cotització de Juliol, Agost i Setembre a empreses de més de 50 treballadors
B. TREBALLADORS AMB L’ACTIVITAT SUSPESA
 – 35% a la cotització de Juliol, Agost i Setembre a empreses de menys de 50 treballadors
 – 25% a la cotització de Juliol, Agost i Setembre a empreses de més de 50 treballadors
En tots els casos serà necessari efectuar una Declaració Responsable i notificar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les persones afectades cada mes.
L’exoneració s’extingeix per renúncia de l’ERTO davant l’Autoritat Laboral.
No es podrà acordar el repartiment de dividends pels períodes afectat per ERTOS
Les empreses hauran de mantenir l’ocupció durant els 6 mesos següents.

TREBALLADORS AUTÒNOMS

 
1. COTITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL
 
Es prorroga l’exempció del:
 -100% a la cotització de Juliol
 – 50% a la cotització d’Agost
 – 25% a la cotització de Setembre
Exempció que serà incompatible amb la prestació de cesse per activitat
2. PRESTACIÓ CESSE ACTIVITAT
 
Hi tindran dret els autònoms que mantinguin la seva activitat suspesa o acreditin una reducció a la facturació de, com a mínim, el 75% durant el 3r trimestre de 2020 en relació al mateix període de 2019, sempre que els rendiments nets no superin els 5.818,75%
S’haurà d’acreditar i a més efectuar una Declaració Responsable de compliment de les obligacions laborals i socials envers els treballadors per compte aliena contratats (si se’n té)
Ho pagaran les Mútues amb efectes d’1 de Juliol si se sol·licita fins el 15 de juliol o del dia de la sol·licitud si s’efectúa després.
La regularització es farà a partir del 31 de Gener de 2021, pel que la Mútua podrà sol·licitar dades a l’Agencia Tributària o requerir a l’interessat la següent documentació:
 – Model 303 (IVA) del 2n i 3r Trimestre de 2019 i 2020.
 – Model 103 (IRPF) del 2n i 3r Trimestre de 2019 i 2020.
Mentres es cobri la prestació es manté l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social
Totes aquestes mesures entren en vigor des del el 27 de juny de 2020. 

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 27 Juny 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.