Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

Les novetats del Decret d’Igualtat Laboral

Les novetats del decret d'igualtat laboral - GESTORIA IZQUIERDO - Tu asesoría en Gavà

1. Pla d’Igualtat Laboral a les empreses

L’objectiu és estendre l’exigència dels plans d’igualtat a empreses de 50 o més treballadors, creant l’obligació d’inscriure els mateixos en el registre que es desenvoluparà reglamentàriament. A més, es establir un conjunt de mesures avaluables, i una auditoria salarial entre homes i dones.

Per a l’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat, s’estableix un període transitori per a les empreses, en funció del nombre de treballadors:

a) De 150 a 250 persones treballadores, 1 any;
b) De 100 a 150 persones treballadores, 2 anys;
c) De 50 a 100 persones treballadores, 3 anys.

En aplicació d’aquesta mesura, es modifica la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes s’estableix un règim d’infraccions i sancions en cas d’incompliment de les obligacions empresarials relatives als plans i mesures d’igualtat. En aquest sentit, es modifica el text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

2. S’equiparen els permisos de paternitat i de maternitat.

A més, s’estableix un permís retribuït de 16 setmanes per a cada progenitor, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa.

Aquest permís podrà distribuir a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals a gaudir de forma acumulada o interrompuda i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos.

En aplicació d’aquesta mesura, es reforma el text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Els articles 2 i 3 del present Reial Decret Llei equiparen, en els seus respectius àmbits d’aplicació, la durada dels permisos per naixement de fill o filla de tots dos progenitors. de forma progressiva, en els termes previstos en les disposicions transitòries.

A partir de l’1 d’abril, s’amplia el permís de paternitat fins a 8 setmanes, de les quals les dues primeres, les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part, que serà de 12 setmanes a partir de l’1 de gener de 2010 i de 16 setmanes, a partir l’1 de gener de 2021.

3. Igual remuneració per la mateixa feina

Se subratlla el dret dels treballadors a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; així com establir expressament el dret del treballador a la remuneració corresponent al seu treball, plantejant la igualtat de remuneració sense discriminació. S’introdueix en el nostre ordenament el concepte de «treball d’igual valor».

Un treball tindrà el mateix valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en què aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.

4. Nova prestació per a la cura del lactant

L’article 4 del Real Decret Llei preveu l’adaptació de la normativa de Seguretat Social a les mesures previstes en la regulació laboral, redefinint les prestacions a la llum dels nous drets. De la mateixa manera, es crea una nova prestació per a exercici corresponsable de la cura del lactant d’acord amb les novetats introduïdes a l’Estatut dels Treballadors.

5. Més ajudes per a la dependència

L’article 5 conté una modificació de la disposició seixantena primera de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos General de l’Estat per a 2009, relativa al Fons de suport per a la promoció i desenvolupament d’infraestructures i serveis del Sistema d’Autonomia i atenció a la Dependència i dels Serveis Socials.

Inclou una mesura de protecció social de caràcter extraordinari i urgent, com és la recuperació del finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l’Administració General de l’Estat.

6. Inclusió de l’acció protectora per a autònoms

L’article 7 conté les adaptacions necessàries per a incloure aquestes prestacions en l’acció protectora del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social

En aquest sentit, es modifica la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

7. Polítiques públiques destinades als menors

A més de totes aquestes mesures que entraran en vigor de manera immediata, el Govern reforçarà les polítiques públiques destinades a l’atenció i cures dels i les menors, així com de les persones en situació de dependència.

Això inclourà actuacions com l’elaboració d’un pla d’universalització de l’educació de 0 a 3 anys, conjuntament amb les comunitats autònomes que tenen competència en aquesta matèria, de manera que aquesta etapa s’incorpori al cicle educatiu en una xarxa de recursos integrada, pública i gratuïta; o la millora dels serveis i la cobertura del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo

Data: Març 2019

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.