Skip to main content
LEGISLACIÓ

LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 2022

Pressupostos de l'estat 2022 - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Dic 2021

LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 2022

El 29 de desembre s’ha publicat al BOE la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar les següents:

  • Com és habitual, la Llei de Pressupostos estableix les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur i Protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, incrementant-se el límit màxim de la base de cotització per al 2022 fins als 4.139,40 euros mensuals o 137,98 euros diaris. Quant als tipus de cotització del Règim General de la Seguretat Social, no hi ha modificacions respecte dels aplicables el 2021.
  • Alhora, s’ha fixat l’interès legal dels diners al 3% i l’interès de demora al 3,75%.
  • L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les quanties següents durant el 2022: import diari de 19,30 euros, mensual de 579,02 euros i anual de 6.948,24 euros.
  • Es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, de manera que es preveu que el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions no podrà excedir els 1.500 euros.

Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva. Les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tenen la consideració d’aportacions del treballador.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual faci a plans de pensions d’ocupació dels quals, alhora, sigui promotor i partícip, es consideren contribucions empresarials, als efectes del còmput d’aquest límit.

  • Es modifica l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors assenyalant que la reducció de jornada per tenir cura d’un menor afectat per càncer, o per qualsevol malaltia greu, es podrà estendre fins als 23 anys sempre que persisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent. Addicionalment, aquest dret a la reducció de jornada podrà ser exercitat pels qui, si escau, siguin el cònjuge o parella de fet de la persona malalta.
  • Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit de formació, en funció del nombre de treballadors, podent beneficiar-se les que durant el 2022 obrin nous centres de treball i empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors.

Aquelles que durant l’any 2022 hagin concedit permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional.

  • Es preveu novament la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a empreses on hagi disminuït de manera considerable a la sinistralitat laboral.
  • Únicament podran obtenir reduccions, bonificacions o qualsevol altre benefici a les bases, tipus i quotes a la Seguretat Social les empreses que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions amb aquest organisme (incloent-hi l’ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria).

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 31 Desembre 2021

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.