Skip to main content
LEGISLACIÓ

LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 2023

Llei de presupostos de l'Estat - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Enero 2023

LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 2023

La Llei de Pressupostos recull una sèrie de mesures de caràcter laboral, com són les bases i els tipus de cotització per al 2023, la revaloració mitjana de les pensions, l’interès legal dels diners i l’IPREM per a l’any 2023, entre altres qüestions.

 

S’ha publicat al BOE la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, que conté una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar les següents:

 • Com és habitual, la Llei de Pressupostos estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur i protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, incrementant-se el límit màxim de la base de cotització per al 2023 fins als 4.495,50 euros mensuals. Pel que fa als tipus de cotització del Règim General de la Seguretat Social, no hi ha modificacions respecte dels aplicables el 2022.
 • Es regula el nou mecanisme d’equitat intergeneracional, que suposa l’aplicació d’un 0,6% (0,5% a càrrec de l’ocupador i 0,1% a càrrec del treballador) addicional a la base de cotització per contingències comunes a totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta al sistema de la Seguretat Social en què hi hagi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.
 • Als contractes per a la formació i l’aprenentatge i als contractes de formació en alternança, les quotes úniques per cada dia treballat, aplicables a partir de l’1 de gener de 2023, seran les de l’any 2022 incrementades en la mateixa proporció que ho faci l’SMI per al 2023.
 • S’hi inclou la regulació de les bases de cotització durant la percepció de la prestació del Mecanisme RED.
 • La norma desenvolupa igualment el nou sistema de cotització del Règim Especial dels Treballadors Autònoms, incloent-hi les bases de cotització en funció dels trams de rendiments nets de l’autònom.
 • Es fixa l’interès legal dels diners al 3,25%, i l’interès de demora al 4,0625%.
 • L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les quanties següents durant el 2023: import diari de 20 euros, mensual de 600 euros i anual de 7.200 euros.
 • En matèria de pensions, per a l’exercici 2023 s’estableix amb caràcter general una revaloració mitjana de les pensions igual a l’increment de l’IPC en els dotze mesos previs a desembre de 2022, que no poden superar el límit màxim fixat per a l’any 2022 (2.819,18 euros al mes) incrementat en el mateix percentatge que experimenti l’IPC durant els dotze mesos previs a desembre de 2022.
 • Pel que fa als plans i fons de pensions, es manté el límit de 1.500 euros per al total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions. Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

 Es modifiquen els coeficients a aplicar a la contribució empresarial als efectes de l’increment del límit d’aportació als plans de pensions, de manera que queda de la manera següent: (i) per a un import anual de la contribució igual o inferior a 500 euros, l’aportació màxima del treballador serà el resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5, (ii) per a un import anual entre 500,01 i 1.500 euros, l’aportació màxima serà de 1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros i (iii) a partir d’un import anual superior a 1.500 euros, l’aportació màxima serà el resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

En tot cas s’aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres de la feina superiors a 60.000 euros procedents de l’empresa que fa la contribució, a l’efecte de la qual l’empresa ha de comunicar a l’entitat gestora que no concorre aquesta circumstància. A aquests efectes, les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tenen la consideració d’aportacions del treballador.

 • Es manté el crèdit de formació a disposició de les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional, en funció del nombre de treballadors, podent beneficiar-se les que durant el 2023 obrin nous centres de treball i empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. Aquelles que durant l’any 2023 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional.

 Així mateix, les empreses que formin persones afectades per ERTE o alguna modalitat del Mecanisme RED tindran dret a un increment de crèdit per al finançament d’accions a l’àmbit de la formació programada.

 • Es preveu novament la suspensió de l’aplicació del sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a empreses on hagi disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
 • S’eleva la quantia de la prestació contributiva per desocupació del 50% al 60% de la base reguladora a partir del dia 181 de la percepció de la prestació.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 2 Gener 2023

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.