Skip to main content
DRET DE FAMILIAFISCAL

MESURES SOBRE ELS ARRENDANENTS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19

Reial Decret Llei - Arrendaments - Covid 19Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Abril 2020

REAL DECRET LLAI 11/2020, DE 31 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMETÀRIES A L’AMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19 (publicat 01/04/2020)

1.- PRÒRROGA EXTRAORDINARIA DELS ARRENDAMENTS

Els contractes de lloguer d’habitatge que vencin des d’avui fins d’aquí dos mesos (o sigui 31 de maig de 2020) podran ser prorrogats per un període màxim de 6 mesos amb els mateixos termes i condicions sempre que:

a) Ho sol·liciti el llogater

b) Ho accepti el propietari.

Es a dir que malgrat el que va anunciar el Gobierno i s’ha publicitat als mitjans de comunicació aquesta pròrroga no és en cap cas automàtica.

 

2.- MORARTORIA EN EL PAGAMENT DE LA RENDA

A. Propietaris persones físiques:

El llogater en situació de vulnerabilitat pot sol·licitar en el termini màxim d’un més des d’avui (o sigui fins a 30 d’abril) l’ajornament o fraccionament del pagament de la renda, sempre que no s’hagués acordat ja amb l’arrendador.

El propietari tindrà el termini de 7 dies per a contestar (això no vol dir acceptar-ho)

Si no s’accepta s’estableix un sistema d’ajudes, avals i crèdits públics per a cobrir els arrendaments.

B. Propietaris persones jurídiques o amb més de 10 habitatges llogats:

El llogater en situació de vulnerabilitat pot sol·licitar en el termini màxim d’un més des d’avui (o sigui fins a 30 d’abril) l’ajornament o fraccionament del pagament de la renda, sempre que no s’hagués acordat ja amb l’arrendador.

El propietari tindrà el termini de 7 dies per a contestar optant entre:

a) Reduir el 50% de la renda mentre duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si no fos suficient per la situació de vulnerabilitat amb un termini màxim de 4 mesos.

b) Una moratòria en el pagament de la renda durant el temps que duri l’Estat d’Alarma i les mensualitats següents, prorrogables d’una a una, si això no fos suficient, amb un màxim de 4 mesos

 

3.- SUSPENSIO DELS DESNONAMENTS

Se suspendrà el procediment de desnonament o en tot cas el llançament si l’arrendatari acredita davant el Jutjat que es troba en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència del COVID-19 fins que els serveis socials adoptin mesures al respecte amb un termini màxim de sis mesos des d’avui (és a dir, fins el 30 de setembre de 2020).

Però si l’arrendador també acredita aquesta situació de vulnerabilitat correspondrà al Lletrat de l’administració de justícia comunicar-ho als serveis social per que s’estableixi un termini de suspensió extraordinària i s’estableixin mesures de protecció social al respecte.

 

SITUACIO DE VULNERABILITAT

1. S’entén que hi ha situació de vulnerabilitat quan:

a) Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

  • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM d‘import 537,84 € enguany).
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a l’33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior a l’65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l’IPREM.

b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import de el cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris , tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari.

2. A aquests efectes s’entén per unitat familiar la composta per la persona que deu la renda arrendatícia, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

3. No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a l’efecte d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya. Es considera que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió per causa de mort sense testament. S’exceptua d’aquest requisit també als que, sent titulars d’un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

 

ACREDITACIO DE LA SITUACIO DE VULNERABILITAT

El llogater haurà de presentar la següent documentació:

a) En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual:

  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 1 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.