Skip to main content
DRET DE FAMILIAFISCAL

MESURES SOBRE ELS PLANS DE PENSIONS – COVID-19

Plans de pensions - Reial Decret Llei - Covid 19Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Abril 2020

REAL DECRET LLAI 11/2020, DE 31 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMETÀRIES A L’AMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19 (publicat 01/04/2020)

Dins de les mesures adoptades per pal·liar l’impacte econòmic en els particulars derivat de l’COVID-19, s’inclou la possibilitat de disposar parcialment dels drets consolidats de els plans de pensions i productes de previsió social anàlegs: plans de previsió assegurats (PPAs), plans de previsió social empresarial (PPSEs) i mutualitats de previsió social, en cas d’atur o cessament de l’activitat derivats de la crisi sanitària, si bé ara caldrà que es desenvolupi reglamentàriament les condicions i termes en què es podran fer efectius.

Qui se’n pot beneficiar?

Els partícips de plans de pensions que reuneix algun d’aquest requisits:

a) Treballador per compte aliena en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTO derivat de l’COVID-19.

b) Empresari titular d’un establiment obert al públic que l’hagi hagut de tancar com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma.

c) Autònom que hagi cessat la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària de l’COVID-19.

 

Quin import es pot recuperar?

L’import màxim dels drets consolidats que es podrà reemborsar serà igual a:

  1. En cas de treballador per compte aliena en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTO derivat de l’COVID-19: l’equivalent als salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’ERTO.
  2. Empresari titular d’un establiment obert al públic que l’hagi hagut de tancar com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma: els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura a públic.
  3. Autònom que hagi cessat la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària de l’COVID-19: els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària de l’COVID-19

Imports que s’hauran d’acreditar pel partícip.

 

Quan es pot demanar?

El reemborsament únicament es podrà sol·licitar al llarg dels sis mesos següents a l’entrada en vigor de l’RD 463/2020 de 14 de març de declaració de l’Estat d’Alarma (és a dir fins el 13 de setembre de 2020), termini, però, que es podrà ampliar pel Govern en funció de la situació derivada de la crisi sanitària de l’COVID-19.

 

Quan es reemborsarà?

El reemborsament s’ha d’efectuar en un termini màxim de set dies hàbils a comptar des del moment en que el partícip presenti la documentació acreditativa que correspongui.

 

S’han de pagar impostos pel reemborsament?

Les quantitats reemborsades en aquest supòsit excepcional de liquiditat hauran de tributar com a rendiments de la feina, com ho fan les prestacions rebudes dels plans de pensions a l’arribar a la situació de jubilació, de manera que quedaran subjectes a l’escala de general de gravamen que correspongui al partícip o assegurat en el seu IRPF.

Cal assenyalar que podria aplicar-se a les quantitats rescatades amb motiu de l’impacte de l’COVID-19 la reducció de l’40 per 100 prevista a la normativa de l’IRPF per la part que correspongui a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, sempre que es donin els requisits establerts per a això i dins dels límits temporals que preveu la disposició transitòria dotzena de la Llei de l’IRPF; però aquesta reducció només es pot aplicar a les quantitats en forma de capital percebudes en un únic període impositiu, a elecció de contribuent, pel que si s’apliqués a aquest supòsit de liquiditat anticipada derivat de l’impacte econòmic de l’COVID-19, es perdria el dret a aplicar aquesta reducció a reemborsaments o prestacions futures.

Es per això que us recomanem que ens consulteu abans de prendre la decisió de reemborsament per que, si bé és cert que es tracta d’una mesura que podrà pal·liar alguna situació greu de falta de liquiditat derivada de l’impacte de l’COVID-19, s’ha de valorar detingudament segons la situació particular, sense perdre de vista que és més que possible que el valor dels drets consolidats s’hagi reduït per l’impacte de la crisi en el mercat de valors pel propi COVID-19.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 2 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.