Skip to main content
DRET DE FAMILIAFISCAL

MESURES SOBRE ELS PRÉSTECS I HIPOTEQUES – COVID-19

Reial Decret Llei - Prestecs i Hipoteques - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Marzo 2020

REAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES A L’AMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19 (publicat 01/04/2020)

Dins de les mesures adoptades per pal•liar l’impacte econòmic en els particulars derivat del COVID-19, s’inclou algunes relatives als crèdits tan hipotecaris com no hipotecaris.

CRÈDITS HIPOTECARIS

Es preveu la possibilitat de sol•licitar una moratòria hipotecària

Què és una moratòria hipotecària?

Vol dir ajornar temporalment el pagament de les quotes de la hipoteca davant aquesta situació excepcional, és a dir no es retornarà el capital ni s’hauran de pagar els interessos, tampoc els de demora.

Quin tipus d’hipoteca es pot beneficiar?

Inicialment tan sols es va preveure per a l’adquisició d’habitatge habitual, però el Real Decret Llei 11/2020 ho amplia a préstecs contractats per a l’adquisició de:

 • L’habitatge habitual.
 • Immobles afectes a activitat econòmica d’autònoms quina facturació hagi caigut més d’un 40%.
 • Habitatge llogat per propietari persona física que hagi deixat de cobrar el lloguer per la situació d’Estat d’Alarma.

Qui se’n pot beneficiar?

Els deutors, treballadors o autònoms, que com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma estigui en situació de vulnerabilitat, és a dir:

 • Deutors que hagin perdut la feia, hagin estat afectats per ERTOS o hagin vist reduïts els seus ingressos a causa de la situació excepcional d’alarma.
 • Famílies que no arribin als ingressos mínims establerts
 • Que la quota hipotecària més les despeses i els subministres representin més del 35% dels ingressos nets de la família.

També s’hi podran acollir els fiadors o avalistes que es trobin en la mateixa situació.

Com ho hem de fer?

Haurem de contactar amb l’entitat bancària i acreditar que reunim les condicions per poder-nos-hi acollir.

a) En cas de situació legal d’atur, mitjançant certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
c) Nombre de persones que habiten l’habitatge:

  1. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  2. Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  3. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns:

  1. Nota simple del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  2. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb hipoteca.

e) Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l’acompliment dels requisits exigits per considerar-sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial Decret llei.

La documentació, certament, no és senzilla d’obtenir i menys ara.

El banc ha d’aplicar la moratòria en el termini de 15 dies, suspenent el deute hipotecari durant el termini de TRES MESOS.

CREDITS NO HIPOTECARIS.

S’estableixen també mesures per procurar la suspensió temporal de les obligacions de pagament de crèdits NO hipotecaris (préstecs personals, de consum, pòlisses de crèdit, etc.) en vigor.

Qui se’n pot beneficiar?

Els deutors persones físiques que estiguin en les mateixes situacions de vulnerabilitat econòmica que s’han establert per als deutors hipotecaris.
També els fiadors i avalistes que es trobin en la mateixa situació.
S’ha d’acreditar la situació de vulnerabilitat.

Que podem obtenir?

La sol•licitud de suspensió comporta que:

 • L’entitat prestador no pugui exigir el pagament de les quotes durant el temps de la suspensió,
 • No es meritin interessos ordinaris ni moratoris , i
 • Ampliació de la data de venciment del contracte pel temps que hagi durat la suspensió.

La suspensió tindrà una durada de tres mesos, susceptible de poder ser renovat mitjançant acord del Consell de Ministres.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 4 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.