Skip to main content
FISCAL

MESURES TRIBUTÀRIES – SECTOR TURÍSTIC, HOSTELERIA I COMERÇ – Dic 2020

FISCAL - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Diciembre -2020

REIAL DECRET LLEI 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, hoteleria i comerç i en matèria tributària (Seguretat Social)

L’objectiu és intentar pal·liar, encara que sigui en part, la situació de les empreses i autònoms, especialment els relacionats amb l’activitat turística, hostalera i comercial, per permetre que puguin mantenir la seva viabilitat i no es vegin irremeiablement abocats al tancament com a conseqüència de la pandèmia.

1.- Flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms

Es flexibilitzen els ajornaments del pagament d’impostos durant un període de 6 mesos, prèvia sol·licitud i sense meritació d’interessos de demora durant els 3 primers mesos.

En concret, en l’article 8 del RDL es concedeix la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros. Per tant, amb aquesta mesura en lloc d’ingressar els deutes a l’abril de 2021, s’ingressaran a l’octubre.

També s’amplia la possibilitat d’ajornament a deutes que, d’acord amb la LGT,

generalment no poden ser ajornats com són:

  • Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
  • Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
  • Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost de societats.

Aquest tipus d’ajornament només serà aplicable a persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l’ajornament seran les següents:

  • Termini: 6 mesos.
  • No meritació d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

2.- Increment de les reduccions per al 2020 en IRPF i IVA, de les activitats en Mòduls

S’incrementa al 20% o fins i tot al 35% per a determinades activitats, la reducció general del rendiment net en mòduls, que actualment era del 5%. Aquestes noves reduccions seran aplicables en el càlcul del quart trimestre i per a tots els de l’exercici 2021.

Aquestes reduccions també seran aplicables al càlcul de la quota anual de les

activitats incloses en el Règim especial Simplificat (mòduls) d’IVA.

 

3.- Despeses deduïbles per als rendiments de capital immobiliari pels lloguers de locals a determinats empresaris durant el 2021

En l’article 13 del RDL es crea una nova Disposició addicional a la llei d’IRPF en la qual s’estableix, amb efectes des d’1 de gener de 2021, un incentiu fiscal per a fomentar la rebaixa de la renda arrendatària.

Així, les persones físiques, que no siguin grans tenidors i que tinguin arrendaments d’ús diferent a habitatge, i en què l’arrendatari destini l’immoble a les activitats a continuació relacionades, podran computar en 2021, per al càlcul del rendiment del capital immobiliari, com a despesa deduïble, la quantia de la rebaixa en la renda que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020, i corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març.

Activitats relacionades:

Epígraf IAE Descripció

Divisió 6       Comerç, Restaurants i hostalatge, Reparacions

755              Agències de viatge

969              Altres serveis recreatius

972              Salons de perruqueria i Instituts de bellesa

973              Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies

L’arrendador haurà d’informar separadament en la seva declaració de l’IRPF l’import de la despesa deduïble a què es refereix aquest incentiu, consignant el NIF de l’arrendatari.

No és aplicable l’incentiu quan la rebaixa en la renda es compensi amb posterioritat per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o en altres prestacions o quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l’arrendador.

4.- Deducció de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021.

En l’article 14 del RDL 35/2020 es modifica l’antiguitat exigida per a deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’Impost es redueixen a tres mesos, per als contribuents de l’Impost de societats, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre la Renda de No residents que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol que siguin empreses de reduïda dimensió, en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i l’any 2021.

En l’article 15 també es redueix de 6 a 3 mesos el termini, per a la consideració de “Saldo de dubtós cobrament” i per tant deduïble com a despesa, de les quantitats degudes pels arrendataris a l’efecte de la determinació del Rendiment del Capital Immobiliari per als anys 2020 i 2021 en l’IRPF.

 

5.- Es modifica l’exempció prevista en l’IRPF per a les retribucions en espècie

previstes en la llei d’IRPF, i referents a les fórmules indirectes de prestació de serveis de menjador d’empresa, per a ampliar-la als casos en què el treballador desenvolupa el seu treball a distància o mitjançant teletreball.

 

6.- Modificació del tipus impositiu de l’IVA en els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes de la SARS-CoV-2

La disposició final setena del RDL 35/2020 estableix, amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i amb vigència fins a 31 de desembre de 2022, l’aplicació del tipus del 0 per cent de l’IVA a:

  • Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes
  • Sanitaris per a diagnòstic in vitro de la SARS-CoV-2.
  • Els lliuraments de vacunes contra la SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
  • Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes anteriorment.

Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, entre el 24 de desembre de 2020 i 31de desembre de 2022, serà el 0 per cent als lliuraments de béns descrits anteriorment per a l’aplicació del tipus del 0 per cent d’IVA.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema, et pots adreçar a nosaltres,

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 31 Dessembre 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.