Skip to main content
FISCALLABORALLEGISLACIÓ

MESURES URGENTS COMPLEMENTARIES – COVID-19 – R.D. 21 ABRIL

Mesures Urgents Ajudes - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Abril -2020

REAL DECRET LLEI 15/2020 MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I A L’OCUPACIÓ (BOE 22-03-2020)

El Consell de Ministres ha aprovat un nou paquet de mesures econòmiques i socials que complementa i amplia les adoptades per contrarestar l’impacte de la COVID-19 i pretenen l’objectiu de respondre a les necessitats de suport derivades de la prolongació d’aquesta situació excepcional, protegir i donar suport al teixit productiu i social, minimitzar l’impacte de la crisi, evitar que l’epidèmia deixi cicatrius permanents en la societat i en l’economia espanyola i facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quan comenci a remetre aquesta situació d’emergència de salut pública.

 

Mesures per protegir a l’ocupació

 • Per tal de seguir protegint i donant cobertura a persones que en el context actual no tinguin accés a la protecció per desocupació, s’amplia la cobertura de la prestació als treballadors els contractes dels quals hagin estat extingits durant el període de prova d’un nou treball des del 9 de març o aquells que l’hagin extingit voluntàriament des l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.
 • Es modifica també la regulació dels ERTOs per causa de força major, per cobrir les reduccions significatives d’activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s’han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.
 • Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus i s’amplia la cobertura que estableix el Real Decret Llei 8/2020 als treballadors que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes com a conseqüència de la COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per atur per no tenir el període de cotització necessari.
 • Per tal de facilitar l’ajust de l’economia a la situació actual i protegir l’ocupació s’han adoptat diferents mesures, entre les quals destaca la suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, es reforcen els mecanismes de control i sanció per evitar comportaments fraudulents en la percepció de les prestacions, regulant-se les sancions i establint-se una responsabilitat empresarial que implica la devolució per part de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors.
 • També es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

 

Mesures per protegir als ciutadans

 • S’estableixen els termes per al rescat de fons de pensions, definint-se, entre altres qüestions, l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat dels plans, el termini a què es vinculen aquestes circumstàncies i l’import màxim de què es pot disposar.
 • Es redueixen un 50% els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.
 • Per posar en marxa les mesures relatives a la moratòria d’arrendaments per a famílies vulnerables per la COVID-19, s’habilita que la Línia d’Avals aprovada en el Reial decret llei 11/2020 tingui una dotació de fins a 1.200 milions d’euros, per garantir els préstecs concedits per les entitats financeres.

 

Mesures per reforçar el finançament empresarial

 • Per alleugerir els costos operatius de les pimes i autònoms que hagin vist reduir-se significativament els seus ingressos com a conseqüència de la COVID-19, s’estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci a grans tenidors (propietaris de més de 10 immobles 0 més de 1.500 m2 de superfície llogada) o empreses públiques.
 • En el cas que el propietari sigui diferent als anteriors, es facilita l’ús de la fiança com a mecanisme de pagament, si així es pacte amb l’arrendador, si bé s’haurà de reposar novament en el termini màxim d’un any.
 • Amb l’objectiu de reforçar el finançament empresarial, s’amplia la cobertura de la Línia d’Avals de l’ICO per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa, fomentant així el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals. Així mateix, s’augmenta la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes, mitjançant un reforçament dels reavals concedits per la Compañía Española de Refinazamiento, SA (CERSA) i es garanteix que la línia podrà alliberar fins al 31 de desembre de 2020.
 • S’habilita el Consorci de Compensació d’Assegurances perquè actuï com reassegurador dels riscos de l’assegurança de crèdit, la qual cosa reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial, garantirà la continuïtat de les transaccions econòmiques i aportarà seguretat a les operacions comercials.

 

Mesures fiscals

 • En l’àmbit fiscal s’inclouen diferents mesures dirigides a alinear les bases imposables dels impostos a la situació actual, el que permetrà alliberar més de 1.100 milions d’euros de liquiditat per a les empreses, especialment autònoms i pimes.
 • Amb aquest objectiu, els treballadors autònoms podran realitzar el càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit amb el mètode d’estimació objectiva, el que permetrà, durant el període afectat per l’estat d’alarma, ajustar el pagament als ingressos reals.
 • Així mateix, s’estableix una reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i de l’IVA, podent descomptar en cada trimestre els dies en què hi ha hagut estat d’alarma. Les empreses podran també adaptar les liquidacions dels ingressos a compte a la previsió d’ingressos estimada per al 2020 i s’estableix la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a través de la Línia d’Avals.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 22 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.