Skip to main content
FISCAL

MESURES URGENTS ECONOMIQUES I LABORALS PEL COVID-19

Medidas económicas urgentes coronavirus - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo en Gavà

REAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

1.- S’estableix una moratòria en el pagament de les hipoteques pels treballadors afectats pel coronavirus o la quarantena i especialment vulnerables (s’estableixen les condicions que han de complir).

Els documents que s’efectuïn per aquest motiu no pagaran Actes Jurídics Documentats.

2.- Preferentment, es facilitarà el teletreball així com la reorganització o reducció de la jornada laboral per a facilitar la conciliació familiar.
En cas de teletreball la facilitat és que no s’haurà de fer avaluació de riscos.

La reducció de jornada serà per a l’atenció de parella o familiar fins a segon grau amb les garanties de la reducció de jornada per cura de fills i familiars, pot arribar a fins el 100 per 100 de la jornada i suposarà la reducció proporcional del salari i s’ha d’avisar amb 24 hores d’antelació.

3.- S’agilitzarà els ERTO (ja veurem com), però està clar que:

 • Tots seran per força major, excepte els d’empreses que pugui seguir operant i/o puguin establir mesures alternatives com el teletreball.
 • S’hi haurà d’acompanyar informe relatiu a la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19 i la documentació que ho acrediti
 • Tots els treballadors afectats podran cobrar de l’atur, encara que no tinguin el període mínim d’ocupació legalment exigit. Però evidentment ho hauran de sol•licitar personalment cada un dels empleats afectats (s’ha de tenir en compte que ara mateix només es pot fer telemàticament, suposo que per això permeten que es faci fora dels terminis legalment establerts sense que això suposi pèrdua o reducció de la prestació).
 • El període cobrat ara no es descomptarà de futures prestacions
  L’empresa amb menys de 50 no haurà de cotitzar a la Seguretat Social durant el temps que duri l’ERTO i les de més de 50 només hauran de pagar el 25 per 100.
  S’ha de sol•licitar per l’empresari a la Seguretat Social

L’administració de treball haurà de resoldre en el termini màxim de 5 dies (a veure com s’ho fan)

Aquestes mesures exigeixen que l’empresa mantingui l’ocupació durant els 6 mesos següents a la data en que reprengui l’activitat.

4.- Autònoms es facilitarà que es cobri la prestació per “cese de actividad” del 70 per 100 de la Base Reguladora des de la data de publicació del Real Decret Llei i amb una durada d’un mes (sempre que hagin hagut de tancar o que la facturació caigui un 75% respecte el semestre anterior, el que hauran d’acreditar és clar i ja veurem com per que aquesta prestació depèn de les Mútues, i que estiguin al corrent de pagament) i s’exonerarà del pagament de la cotització sempre que s’acrediti la necessitat de tancar.

Atenció!!!! Es incompatible amb qualsevol altre prestació de la Seguretat Social.

La Generalitat ha establert un ajut de fins a 2.000 euros per autònoms que hagin hagut de tancar o acreditin disminució d’ingressos (no estableix quotes ni quanties).

5.- Accés al crèdit s’estableixen crèdits tous a baix interès i amb aval públic.

6.- Societats Mercantils i altres persones jurídiques

 • Es permet la celebració de juntes i consells d’administració per videoconferència o per votació per escrit no presencial encara que no estigui previst en els Estatuts.
 • Es prorroga el termini per a formula els comptes anuals mentre duri l’estat d’alarma i fins a dos mesos des de que acabi l’Estat d’Alarma per a les auditories.
 • No es podrà exercir el dret de separació dels socis mentre duri l’Estat d’Alarma
 • Els administradors no respondran pel deutes contrets durant l’Estat d’Alarma en cas de concurrència del supòsit de dissolució legal o estatutària.

7.- Registres:

Se suspenen els terminis de caducitat de les presentacions mentre duri l’Estat d’Alarma.

S’ha de tenir en compte que l’administració encara no s’ha adaptat per a l’aplicació efectiva de la majoria d’aquestes mesures, el que es preveu que faci en breu.

Us seguirem informant de totes les novetats que vagin produint-se amb la màxima celeritat

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo
Advocada
Data: Març 2020

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.