Skip to main content
URBANISME

Mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer – Real Decret

Real Decret - arrendaments urbans - Asessoria - Izquierdo i Tugas en Gavà

Real Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Aquesta nova reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (en vigor però pendent de ser convalidada pel parlament) presentar com a principals novetats:

  • S’amplia la durada obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatges a 5 anys si l’arrendador és persona física o 7 anys si el propietari és persona jurídica en lloc dels 3 que teníem fins ara i la de la pròrroga a 3 anys en lloc de l’any actual.

Durada obligatòria per a la propietat excepte que l’arrendatari notifiqui la seva voluntat de no continuar amb trenta dies d’antelació a la data de finalització del contracte o les pròrrogues

  • Es possibilita l’extinció anticipada per necessitat de l’arrendador, el seu cònjuge o familiars de 1r grau un cop transcorregut el 1r any de vigència del contracte sempre que això consti en el contracte.
  • Es permet repercutir a l’arrendatari les despeses generals de l’habitatge sempre que es pacti expressament i es faci constar els imports al contacte.

Si l’arrendador és persona jurídica ha d’assumir obligatòriament les despeses de la gestió immobiliària i l formalització del contracte.

  • No es podran repercutir les obres de millora a l’arrendatari fins passats el termini de durada obligatòria (5, si l’arrendador és persona física, o 7, si és persona jurídica) i només en el que no superi el 20% de la renda vigent, les anteriors per tant seran totalment a càrrec del propietari sense que les pugui recuperar del llogater.
  • Es possibilita la renúncia anticipada del dret d’adquisició preferent de l’arrendatari d’habitatge, si el pis es ven conjuntament amb altres habitatges i locals propietat de l’arrendador o de diversos propietaris si ho adquireix un sol comprador.
  • Es possibilita pactar la renúncia el dret de subrogació per mort si la durada inicial del contracte és superior a la durada obligatòria (5, si l’arrendador és persona física, o 7, si és persona jurídica)
  • La fiança (d’una mensualitat) s’ha de restituir a l’arrendatari en el termini màxim d’un més des del lliurament de les claus, la demora meritarà interessos (interès legal)

Es permet una garantia addicional a la fiança per a garantir el compliment de les obligacions de l’arrendatari que no podrà accedir de l’import de dues mensualitats de renda.

Els teus assessors jurídics a Gavà
IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo
Advocada
Data: Abril 2019

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.