Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

MILLORES PER A LES PERSONES TREBALLADORES AL SERVEI DE LA LLAR

Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Sept 2022 - TREBALLADORS DE LA LLAR

REIAL DECRET LLEI 16/2022, DE 6 DE SETEMBRE, PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL DE LES PERSONES TREBALLADORES AL SERVEI DE LA LLAR.

Millores en les condicions de treball i protecció de treballadors de la llar

S’ha publicat el R.D. Llei 16/2022, amb vigència des del 9 de setembre, que introdueix millores en les condicions de treball de les persones treballadores al servei de la llar familiar. A aquest efecte, s’hi afegeixen modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals, cotització i prestació per desocupació i en les causes d’extinció dels contractes d’aquest col·lectiu.

Millora de condicions de treball en contractes vigents a partir del 9-9-2022

 1. a) Es presumeix el caràcter indefinit i a jornada completa del contracte de treball que no es realitzi per escrit, sigui quina sigui la seva durada (abans només per als contractes de durada superior a 4 setmanes) (RD 1620/2011 art.5 redacció RDL 16 /2022).
 2. b) S’amplia la protecció d’aquest col·lectiu davant de l’acomiadament en eliminar-se la figura del desistiment que permetia l’acomiadament sense causa que aboni una indemnització de 12 dies per any de servei. A partir d’ara, l’extinció del contracte només es pot produir per causes justificades, entre les quals s’inclouen expressament: la disminució dels ingressos de la unitat familiar o l’increment de les despeses per circumstància sobrevinguda; la modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar i la pèrdua de confiança pel comportament de la persona empleada de la llar (RD 1620/2011 art.11 redacció RDL 16/2022).
 3. c) Prevenció de riscs laborals. Es modifica la LPRL amb la finalitat de garantir a les persones al servei de la llar familiar un nivell de protecció de la salut i seguretat a la feina equivalent al de les restants persones treballadores, tenint en compte les seves característiques específiques, en els termes i amb les garanties que es prevegin reglamentàriament (LPRL art.3.4 i disp.addic.18a redacció RDL 16/2022).

Modificacions en matèria de Seguretat Social

 1. A partir de l’1-1-2023, l’obligat a dur a terme l’afiliació, l’alta, la baixa i les variacions de dades, així com l’ingrés de les cotitzacions dels empleats de la llar serà en tot cas, l’ocupador.

Se suprimeix, així, la possibilitat d’acordar amb les persones empleades de la llar que prestin serveis durant menys de 60 hores al mes, que siguin aquests els qui duguin a terme aquests tràmits (RD 84/1996 art.43.2 i RD 2064/1995 art. 34 bis redacció RDL 16/2022).

Durant el mes de gener del 2023, els ocupadors hauran de comunicar a la TGSS les dades necessàries per dur a terme aquestes cotitzacions respecte dels treballadors amb els que haguessin acordat abans del 8-9-2022 l’assumpció de l’obligació de cotització, així com la entitat per la qual opten als efectes de la cobertura de les contingències professionals (RDL 16/2022 disposició addicional 2a).

 1. b) S’amplia l’acció protectora d’aquest col·lectiu:
 • A partir del 9-9-2022, en cas d’insolvència de l’ocupador o concurs, les persones al servei de la llar familiar queden incloses a l’àmbit de protecció del FOGASA (ET art.33.2 i RD 505/1985 art.11.d redacció RDL 16/2022). El límit d’indemnització a abonar pel FOGASA és de 12 dies de salari per any de servei prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit de 6 mensualitats (RD 505/1985 art. 19.6 redacció RDL 16/2022 ).
 • Així mateix, com a conseqüència del que estableix la TJUE 24-2-2022, es modifica la LGSS per incloure la protecció per desocupació dins de l’acció protectora del Sistema especial d’empleats de la llar (LGSS art. 251 redacció RDL 16/2022), considerant-se com a situació legal per desocupació l’extinció del contracte de treball de l’empleat de llar per causa justificada (LGSS art.267.1.a redacció RDL 16/2022).

La cotització per aquestes contingències serà obligatòria a partir de l’1-10-2022. Fins al 31-12-2022, la base de cotització es determinarà d’acord amb el que estableix la Llei dels Pressupostos Generals 2022 i els tipus de cotització aplicables seran els següents (RDL 16/2022 disposició transitòria 2a):

 • Atur: 6,05% del que el 5% a càrrec de l’ocupador i l’1,05% a càrrec de l’empleat.
 • FOGASA: 0,2% a càrrec exclusiu de l’ocupador.

A partir de l’1-1-2023, les bases i tipus de cotització aplicables al Sistema especial d’empleats de la llar, seguiran la següent escala (LGSS disposició transitòria 16a redacció RDL 16/2022):

 

Tram Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1.° Fins a 269,00 250,00
2.° Des de 269,01 Fins a 418,00 357,00
3.° Des de 418,01 Fins a 568,00 493,00
4.° Des de 568,01 Fins a 718,00 643,00
5.° Des de 718,01 Fins a 869,00 794,00
6.° Des de 869,01 Fins a 1.017,00 943,00
7.° Des de 1.017,01 Fins a 1.166,669 1.166,70
8.° Des de 1.166,67 Retribució mensual

 

A partir de l’any 2024, les bases de cotització per contingències comuns i professionals es determinaran d’acord amb allò establert amb caràcter general, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

 1. c) S’introdueixen les següents modificacions en els beneficis de cotització aplicables:
 2. A partir de l’1-10-2022, les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual una única persona treballadora al servei de la llar i li donin d’alta al RGSS, tindran dret els beneficis següents (RDL 16/2022 disposició addicional1ª):
 • una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes. Quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora fixats reglamentàriament, es tractarà duna bonificació del 45% o del 30%;
 • una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA.
 1. A partir de l’1-4-2023, s’eliminen les bonificacions del 45% a la contractació de cuidadors en famílies nombroses (L 40/2003 art.6 redacció RDL 16/2022). No obstant això, les bonificacions que s’estiguessin aplicant a aquesta data mantindran la seva vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors al Règim General de la Seguretat Social. Aquestes bonificacions són incompatibles amb els nous beneficis a la cotització (RDL 16/2022 disposició transitòria 3a).

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 10 Setembre 2022

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.