Skip to main content
FISCAL

Novetats fiscals de la llei de pressupostos 2018

Novedades fiscales Ley de presupuestos 2018 - Gestoria Izquierdo i Tugas - Asesoria fiscal - Gavà

IRPF:

1.- Reduccions als Rendiments del Treball:

S’incrementen els imports que minoraran els rendiments nets del treball, augmentant-se, així mateix, la quantia per sota de la qual s’aplicarà aquesta reducció.

Les noves reduccions seran les següents:

13. A) Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.

14. B) Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

Aquestes reduccions s’aplicaran als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

Les noves quanties tenen efectes des del 5 de juliol de 2018 i a la llei s’afegeix una disposició addicional que determina la forma de calcular la reducció i el tipus de reducció durant aquest any 2018, així com la manera de regularitzar el tipus de retenció.

2.- Deducció per inversió en empreses de nova creació:

S’incrementa al 30% la deducció de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin els requisits.

La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals, fins ara era de 50.000 euros anuals.

3.- Deducció per maternitat:

S’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que en tingui dret, satisfaci despeses de custòdia en llar d’infants o en centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys. A l’exercici en el que el fill menor compleixi tres anys, aquest increment pot ser d’aplicació respecte les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

4.- Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec:

S’augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros anuals per cadascun dels fills que en formen part en la data de meritació de
l’impost, i que excedeixi del número mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o
especial. D’altra banda, es fa extensiva la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, fins a 1.200 euros anuals.

5.- Obligació de declarar:

Es modifica l’obligació de declarar, establint, d’una banda, un límit quantitatiu que eximeix d’aquesta obligació per a l’obtenció de guanys patrimonials
derivats d’ajuts públics de reduïda quantia (menys de 1.000 euros anuals junt amb rendiments derivats de Letras del Tesoro i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat) i , d’altra banda, elevant, de 12.000 a 14.000, el llindar inferior de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i per quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes.

6.- Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes:

Es declaren exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.
No obstant això, transitòriament, la quantia exempta serà de 10.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir de l’entrada en vigor de la Llei i de 20.000 euros per al període impositiu 2019.

Impost sobre el Patrimoni:

Es prorroga durant l’any 2018 l’exigència d’aquest impost, amb l’objecte de contribuir a la reducció del dèficit públic, eliminant-se per a aquest exercici la bonificació del 100% sobre la quota íntegra.

Impost sobre el Valor Afegit:

Es graven a tipus reduït del 10% les entrades a les sales cinematogràfiques, davant del 21% actualment aplicable. Passen a tributar al tipus super-reduït del 4% els serveis de tele-assistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial, sempre que es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d’un conjunt administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a tals serveis que cobreixi més del 10% del seu preu.

Interès legal del diner i interès de demora tributari

Es fixa l’interès legal del diner en el 3%, i l’interès de demora tributària en el 3,75%.

IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples)

Es mantenen per al 2018 las quanties vigents al 2017, essent les següents:

 Diari: 17,93 euros
 Mensual: 537,84 euros
 Anual: 6.454,03 euros

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

Això és una introducció de l’article. Si us plau, si desitja llegir l’article complet, feu clic al botó per descarregar-lo.
IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo

Data: Juliol 2018

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.