Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

Novetats laborals de la Llei de pressupostos 2018

Novedad Laboral Llei de Presupostos 2018 - Gestoría Izquierdo i Tugas Associats - Gavà - Barcelona

Entre les mesures contingudes en la present Llei, destaquem els següents punts:

PENSIONS PÚBLIQUES

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives de Estat, s’incrementaran en 2018 un 0,25% amb caràcter general. S’estableix d’un import màxim de 2.580,13 € mensuals sense perjudici de les pagues extres que puguin correspondre o 36.121,82 € anuals incloses les pagues extres.

Les pensions de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars en la modalitat contributiva i les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva també s’incrementaran un 0,25%.

NORMES TRIBUTÀRIES

Amb caràcter general, s’augmenta la reducció per l’obtenció de rendiments de treball de els treballadors amb menors rendes, concretament:

• Als contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115€ se’ls aplicarà una reducció de 5.565 €.
• Si els rendiments nets del treball estan comprès entre 13.115 € i 16.825 € es se’ls aplicarà una reducció de 5.565 € menys el resultat de multiplicar 1,5 a la diferències entre el rendiment del treball i 13.115 €.

Així i tot, s’especifica que per calcular el tipus de retenció o ingressos a compte a practicar sobre els rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, la reducció per obtenció de rendiments del treball  anterior serà la resultant d’incrementar la quantia derivada de la aplicació de la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 a la meitat de la diferència positiva resultant de minorar l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball aplicant la normativa vigent a 1 de gener de 2019 a la quantia de la reducció calculada d’acord amb la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

D’altra banda, s’eleva el percentatge de la deducció per l’obtenció de rendiments obtinguts a Ceuta i Melilla, que passa d’un 50% al 60%.

Això és una introducció de l’article. Si us plau, si desitja llegir l’article complet, feu clic al botó per descarregar-lo.
IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo

Data: Juliol 2018

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.