Skip to main content
LABORAL

NOVETATS LABORALS ALS PRESSUPOSTOS GENERALS 2021

NOVETATS LABORALS - 2021 - Izquierdo i Tugas Associats - Assessors Gavà - Barcelona

NOVETATS LABORALS DE LA “LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO” PEL 2021

Com és costum, la Llei de Pressupostos recull un seguit de mesures de caràcter laboral, com són, entre altres, les bases i tipus de cotització per a 2021, modificacions de les aportacions màximes en plans de pensions, el contracte per a la formació dual universitària, l’interès legal de diners i l’interès de demora o l’IPREM per 2021.

El 31 de desembre s’ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, que entra en vigor l’1 de gener de 2021, i que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar les següents:

 • Estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur i Protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, mantenint-se el límit màxim de la base de cotització per 2021 en 4.070,10 euros mensuals.
 • En quant als tipus de cotització de el Règim General de la Seguretat Social, no hi ha modificacions respecte dels aplicables en 2020.
 • En canvi s’incrementa la cotització en el Règim Especial de Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms passant del 0,8% al 0,9% pel cesse d’activitat i del 1,1% al 1,3% per contingències professionals. Increment que afecta tant als autònoms persones físiques com als societaris.
 • S’incrementen les pensions un 0,9% a partir de l’1 de gener de 2021, mentre que les mínimes i les no contributives (per incapacitat permanent, viudetat i orfenesa, en favor de familiars i SOVI) s’incrementaran un 1,8%
 • Es fixal’interès legal de diners en el 3 per cent, i l’interès de demora en el 3,75 per cent.
 • L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2021: import diari de 18,83 euros, mensual de 564,90 euros i anual de 6.778,80 euros.
 • Les empreses i els treballadors per compte propi al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i que no tinguin altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms. S’aplicarà un interès del 0,5%.
 • Es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, de tal manera que es preveu que el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions no pot excedir els 2.000 euros.

Aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a efectes del còmput d’aquest límit.

 • Es dona una nova redacció a l’article 11 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, introduint un nou apartat 3 que contempla el contracte per a la formació dual universitària. Aquest contracte es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores i tindrà per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària, per afavorir una major relació entre aquest i la formació i l’aprenentatge del treballador. Un reglament ha de desenvolupar el sistema i les característiques de la formació i dels aspectes relacionats amb el finançament de l’activitat formativa i amb la retribució del treballador contractat, que es fixarà en proporció a el temps de treball efectiu, d’acord amb el que estableix conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui inferior a el salari mínim interprofessional. L’acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació dual universitària comprendrà totes les contingències i prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura de el Fons de Garantia Salarial.
 • S’introdueixen modificacions de l’Estatut dels Treballadors en relació amb el FOGASA, donant-se una nova redacció a l’article 33, assumint aquest organisme les indemnitzacions reconegudes per sentència, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a causa d’acomiadament o extinció dels contractes de treball conforme els articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 d’aquesta llei, i d’extinció de contractes d’acord amb els articles 181 i 182 de Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment siguin procedents, en tots els casos amb el límit màxim d’una anualitat, i de 9 mensualitats en el cas de l’article 41.3 ET, sense que el salari diari pugui excedir el doble de l’SMI, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • Es modifica la cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte d’altri, quedant els empresaris i treballadors subjectes a una cotització especial de solidaritat d’un 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a efectes de prestacions, que es distribuirà entre ells, corrent a càrrec de l’empresari el 7% i del treballador el 2%.
 • Com a mesura de suport a la prolongació de el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, amb efectes de l’1 de gener, aquelles empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.
 • A més, amb vigència indefinida, es preveu un 50 per cent de bonificació de l’aportació empresarial en la cotització per contingències comunes en els casos en què, per raó de risc durant l’embaràs o alletament, la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, i en aquells casos en què, per malaltia professional, en els termes normativament previstos, es produeixi un canvi de lloc en la mateixa empresa o l’exercici, en una altra diferent, d’un lloc de treball compatible amb l’estat de treballador.
 • Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d’un crèdit de formació, en funció del nombre de treballadors, podent-se beneficiar aquelles empreses que durant 2021 obrin nous centres de treball i empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla a nous treballadors. Les empreses que durant l’any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d’un crèdit de bonificacions per a formació addicional.
 • Es preveu la suspensió de l’aplicació de sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a empreses en què hagi disminuït de manera considerable a la sinistralitat laboral.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 4 Gener 2021

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.