Skip to main content
DRET LABORALFISCALLEGISLACIÓTOTES LES NOTICIES

Pròrroga dels beneficis dels ERTO fins el 28 de febrer de 2022

Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - prorroga beneficis erto -2022

El Consell de Ministres ha donat llum verda a el Reial Decret Llei per a la defensa de l’ocupació i la reactivació econòmica i per a la protecció dels treballadors autònoms, que inclou la pròrroga els beneficis dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022, amb l’objecte d’estendre aquesta mesura de protecció social i de l’ocupació que s’ha mostrat transcendental davant la pandèmia.

El nou Reial decret llei trasllada el VI Acord Social en Defensa de l’Ocupació aconseguit entre la Vicepresidència tercera i Ministeri de Treball i Economia Social; el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions; les organitzacions sindicals CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME.

En aquesta ocasió, el mecanisme dels ERTO promou la formació com a pas fonamental per recapitalitzar les persones treballadores i millorar la seva ocupabilitat. Les empreses que comptin amb accions formatives podran accedir a majors exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

La nova norma, vigent fins al 28 de febrer de 2022, estableix, d’una banda, la pròrroga dels ERTO en les seves modalitats actuals fins el 31 d’octubre de 2021 i, de l’altra, les noves modalitats de ERTO a partir d’l’1 de novembre, per a les quals és obligatori sol·licitar davant l’autoritat laboral competent la seva pròrroga entre l’1 i el 15 d’octubre. Per tant, els nous ERTO s’estendran des de l’1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022.

ERTO de formació

D’un model basat en els anomenats ERTO sectorials, amb una protecció especial a les activitats que havien mostrat una menor recuperació després de l’impacte de la pandèmia, es passa a donar més protecció a les empreses que promoguin la formació dels seus empleats. S’incentiva així la formació en els nous ERTO, subvencionant el gruix del cost de la formació i aplicant exoneracions a les empreses que formin els seus treballadors en ERTO.

Les empreses que formin a persones afectades per aquest tipus de ERTO tindran dret a l’increment del crèdit per al finançament per a activitats formatives, en funció de la seva mida:

 • De 1 a 9 persones treballadores: 160 euros per persona
 • De 10 a 49 persones treballadores treballadors: 240 euros per persona
 • De 50 o més persones: 320 euros per persona

Exoneracions

Els beneficis, en forma d’exoneració de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb ajudes a la formació, són majors en funció de la mida de l’empresa i de les accions formatives.

 • L’esquema de exoneracions entre novembre i febrer distingirà entre empreses de menys de 10 treballadors i aquelles amb plantilla igual o superior a aquests. Així, per a les primeres, les exoneracions en les quotes a la Seguretat Social arribaran al 80% si realitzen accions formatives i el 50% per a la resta; si l’empresa té 10 o més treballadors, tindrà una exoneració del 80% si realitza accions formatives, i del 40% en la resta dels casos.
 • El nombre mínim d’hores de formació de cada persona serà de 30, a les empreses de 10 a 49 treballadors i de 40 a per a les que tenen 50 o més. I aquestes activitats hauran de desenvolupar-se durant la jornada suspesa.
 • A més, es mantenen els ERTO d’impediment, vinculats a les limitacions d’activitat. Les empreses en aquesta situació passen a tenir una exoneració del 100% de l’aportació empresarial meritada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer.

Protecció de les persones treballadores

 • Els treballadors acollits a ERTO seguiran gaudint de l’exempció de el període de carència per a l’accés a la prestació per desocupació. També de l’anomenat “comptador a zero” que s’amplia de manera extraordinària fins l’1 de gener de 2023.
 • Les bases reguladores de les persones treballadores, sobre les quals es calculen les prestacions, s’incrementen del 50 al 70% per a les persones beneficiàries que hagin consumit 180 dies.
 • Es mantenen els beneficis per a les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial i la prestació extraordinària per a les persones fixes discontínues.

Mesures d’acompanyament

 • Es mantenen les garanties d’acords anteriors com ara els límits al repartiment de dividends i l’accés als ajuts a les empreses domiciliades en paradisos fiscals.
 • Les empreses acollides a aquests ERTO hauran de respectar restriccions en l’accés a les hores extraordinàries i en les externalitzacions de l’activitat.
 • S’estén la prohibició de l’acomiadament durant el període de vigència de la norma i també s’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals per a les persones acollides a ERTO.
 • El compromís de manteniment de l’ocupació comptarà amb un nou període addicional de 6 mesos.
 • La norma també preveu pròrroga de el pla MECUIDA i de la prestació extraordinària per als professionals de les arts fins el 28 de febrer de 2022

Tramitació simplificada

 • Les empreses han de sol·licitar a l’autoritat laboral la pròrroga de tots els expedients per estendre els beneficis dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022. Per tramitar aquesta sol·licitud han de presentar el llistat d’hores o dies de treball suspesos o reduïts des de juliol de 2021 . per al cas particular dels ERTO per raons econòmiques, tècniques organitzatives o de producció, els anomenats ERTO ETOP, aportaran l’informe de la representació legal de les persones treballadores.
 • Es manté la simplificació de tràmits per passar d’un ERTO d’impediment a un limitació i viceversa. Serà suficient una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral i a la representació de les persones treballadores.

Pròrroga de les ajudes als autònoms

 • El Consell de Ministres ha donat llum verda també a el sisè esquema d’ajudes per als autònoms d’aquest tipus, després de l’acord entre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les associacions d’autònoms. Amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’activitat, s’inclouen exoneracions de les quotes a les Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període anterior (a finals de setembre eren 226.000) durant els propers quatre mesos.
 • Aquests ajuts, en forma d’exoneracions, seran així: a l’octubre del 90%, al novembre del 75%, al desembre del 50% i el gener del 2022 del 25%.

Prestacions

 • A més, es mantenen fins al 28 de febrer les prestacions extraordinàries vigents per protegir els que tenen un impacte significatiu sobre la seva activitat.
 • En primer lloc, continua la prestació extraordinària per suspensió d’activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19.

La quantia de la prestació és del 70% de la base mínima de cotització. A més, l’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos de la feina per compte d’altre fins a 1,25 vegades el SMI.

 • En segon lloc, es manté la prestació compatible amb l’activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d’activitat, compleixen dues exigències addicionals: una, que la seva facturació del tercer i quart trimestre 2021 caigui el 50%, davant el tercer i quart trimestre de 2019; i dues, no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros (que suposa 1,2 vegades el SMI en dos trimestres).
 • Tercer, els que no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d’abonar les quotes i computa com a cotitzat. Els requisits són acreditar una caiguda d’ingressos del 75% (els ingressos de el quart trimestre 2021 han de ser inferiors als de el quart trimestre del 2019) i no tenir uns rendiments nets computables entre juliol i desembre de 2021 superior al 75% del salari mínim interprofessional .
 • En quart lloc, també es manté la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.725 euros en el tercer i quart trimestre del 2021.
 • Finalment, també s’ha aprovat una prestació específica per als autònoms afectats per l’erupció del volcà Cim Vell a l’illa del Palmell. Aquells treballadors per compte propi que es vegin obligats a suspendre o cessar la seva activitat com a conseqüència directa d’aquest succés podran rebre la prestació per cessament d’activitat sense que els primers cinc mesos de percepció li computen.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 29 Septembre 2021

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.