Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

REFORMA LABORAL EN VIGOR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2022

Reforma Laboral a partir de 2022 Izquierdo i Tugas Associats Gestoria Izquierdo - Dic 2021

REFORMA LABORAL 2021 amb entrada en vigor des de l’1 de gener 2022

I.- CONTRACTACIÓ LABORAL

 

  1. A) CONTRACTES FORMATIUS

Se suprimeixen les modalitats contractuals de

– contracte en pràctiques (títol universitari o FP mitjà-superior)

– contracte per a la formació i aprenentatge

– contracte per a la formació dual universitària

Es crea el nou Contracte Formatiu, que té per objecte dues modalitats:

– la formació en alternança amb el treball retribuït per compte d’altri;

– l’exercici d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada

CONTRACTE DE FORMACIÓ A ALTERNÀNCIA (ART.11.2):

– Objecte: compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb processos formatius (FP, UNIVERSITAT O CEFSNE).

– Destinataris: els que no tinguin titulació per concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional Persones amb una altra titulació sempre que no tingueren contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i sector productiu.

– Durada del contracte: mínim 3 mesos i màxima de 2 anys

 

  1. B) CONTRACTE FORMATIU PER A L’OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL ADEQUADA AL NIVELL D’ESTUDIS

– Objecte: l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis

– Destinataris: els qui tinguin títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu.

-Duració del contracte: no podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir de 1any.

 

NORMES COMUNES AL CONTRACTE FORMATIU

– Acció protectora de la SS integral, inclosa atur

– Forma i contingut: per escrit i amb inclusió del pla formatiu.

– Límits d’edat i durada màxima inaplicables:

– persones amb discapacitat

-col·lectius en situació d’exclusió social.

– Empreses amb ERTE o al mecanisme RED no poden substituir els afectats per contractats en formació

– Es prohibeix segon període de prova i el contracte formatiu computa per a antiguitat a l’empresa.

 

  1. C) CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA

Es recupera la presumpció general que el contracte de treball ho és per temps indefinit. Només s’admeten dos supòsits taxats de temporalitat.

– Les justificacions de la causa exigeixen l’especificació precisa al contracte de: la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

– Se suprimeixen les modalitats contractuals de durada determinada (obra i servei, eventual i interinitat), que ara es redueixen a dos:

– CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ (2 modalitats)

– SUBSTITUCIÓ (3 modalitats)

CONTRACTE DE CIRCUNSTNÀCIES DE LA PRODUCCIÓ IMPREVISIBLES :

– causa: increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions (incloses les derivades de les vacances anuals) que, tot i tractant-se d’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i la que es requereix, sempre que no respongui a els supòsits inclosos a l’article 16.1. (contracte fix-discontinu)

Durada: màxim 6 mesos, ampliable a 1 any per conveni col·lectiu sectorial.

– prorrogable si inferior a màxim, per acord de les parts una sola vegada, respectant-ne els màxims.

– CONTRACTE PER A CIRCUNSTNÀCIES DE LA PRODUCCIÓ PREVISIBLE.

– Causa: per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguen una durada reduïda i delimitada en el termini de 90 dies.

– No és causa del contracte de circumstàncies de producció previsible: la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’activitat habitual o ordinària de l’empresa

– Durada màxima 90 dies/any natural, amb independència de treballadors necessaris en cadascun d’aquests dies les situacions, que s’han d’identificar al contracte.

 

CONTRACTE PER A SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADOR/A AMB RESERVA DE LLOC DE TREBALL.

Causes:

– Per substituir una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, amb obligació d’especificar al contracte:

-nom substituït

-causa de substitució.

– Per completar jornada reduïda per un altre treballador/a, amb deure especificar nom i causa.

– Per a cobertura de vacant durant procés de selecció o promoció

-Durada no superior a 3 mesos (no renovable) o termini inferior en conveni

 

– LLUITA CONTRA EL FRAU A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL:

– Adquireixen condició de fixos:

– Per incompliment requisits art.15 ET.

– Per no alta a la SS una vegada transcorregut termini legal de període prova.

– LLUITA CONTRA L’ABÚS A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL:

– Adquireixen condició de fixos: contractats 18/24 mesos, per al mateix o diferent lloc a les empreses o grup per 2 o més contractes per circumstàncies de la producció (directament o per ETT). Inclou supòsits de successió o subrogació empresarial.

– Adquireixen condició fixa qui ocupi un lloc de treball cobert durant més de 18/24 mesos per mitjà de CCP, directament o per ETT.

S’ESTABLEIX A IGUALTAT DE DRETS ENTRE FIXOS I TEMPORALS.

  1. C) CONTRACTE FIX DISCONTINU

En suprimir-se el contracte d’obra i servei s’inclouen els supòsits de contractació d’obra i servei per a contractes a l’actual contracte fix discontinu, les condicions del qual milloren a nivell de regulació de la crida i dels períodes d’inactivitat, i amb l’objecte d’afavorir la seva estabilitat a l’ocupació i la formació.

S’amplien els supòsits de contracte fix discontinu, que ara comprèn:

– Treballs de naturalesa estacional

– Treballs vinculats a activitats productives de temporada,

– Treballs que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

– Prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratives que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

empresa de treball temporal i una persona contractada per ser cedit.

Forma:

– per escrit.

– reflectir els elements essencials de l’activitat laboral

– Crida per criteris objectius i formals, fixat en conveni o acord d’empresa

– Crida sempre per escrit o constar notificat interessat, amb indicacions precises i antelació adequada.

-Trasllat a RLT a l’inici de l’exercici de les previsions de crida anual o semestral i dades d’altes efectives

– Exercici d’accions per incompliment dies a quo: la manca de crida o el moment en què la coneguin.

Fix discontinu per contracte:

-els períodes d’inactivitat només es poden produir com a terminis d’espera de recol·locació entre subcontractacions

– els convenis col·lectius sectorials podran determinar un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes, que, si no hi ha previsió convencional, serà de 3 mesos.

– borsa sectorial d’ocupació: poden crear-se per Conveni Col·lectiu sectorial, en què es podran integrar les persones fixes discontínues durant els períodes d’inactivitat, amb l’objectiu d’afavorir-ne la contractació i la formació contínua

– celebració a temps parcial dels contractes fixos-discontinus (Conveni Col·lectiu del sector) S’amplia a tot conveni (no només sectorial) aquesta possibilitat

– obligació de les empreses d’elaborar un cens anual del personal fix discontinu. (per Conveni Col·lectiu)

– Un període mínim de crida anual i una quantia per fi de crida a satisfer per les empreses a les persones treballadores, (Conveni Col·lectiu Sector)

 

Drets fixos discontinus:

– conciliació

– absències amb dret a reserva

– causes justificades per llei o Conveni col·lectiu.

-Antiguitat: durada efectiva relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats.

-Excepció: aquelles condicions que exigeixin un altre tractament en atenció a la seva naturalesa i sempre que respongui a criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència.

 

  1. D) CONTRACTE DE FIX D’OBRA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

Es pretén reforçar la fixesa al sector de la construcció, abordant una nova regulació del contracte “fix d’obra”.

Es regula l’extinció del contracte indefinit per motius inherents a la persona treballadora al sector de la construcció, com a forma peculiar d’extinció, que no és aplicable al personal d’estructura.

La finalització d’obra obliga a l’empresa a proposar recol·locació prèvia formació si cal, sempre a càrrec de l’empresa

– Es prioritza la formació a través de la FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO

Una vegada efectuada la proposta de recol·locació, el contracte indefinit adscrit a obra podrà extingir-se per motius inherents a la persona treballadora quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

– rebuig recol·locació

-qualificació inadequada després d’un procés de formació o requalificació.

– inexistència d’obres a la província

S’imposa preavís de 15 dies excepte rebuig de recol·locació.

– Indemnització 7% sobre conceptes salarials meritats durant tota la vigència del contracte o la superior establerta per Conveni Col·lectiu Sector de la Construcció.

 

II.- SUBCONTRACTACIÓ D’OBRES I SERVEIS

Es tracta de millorar les condicions retributives de les persones treballadores que presten els seus serveis en empreses que es dediquen a contractes i subcontractes, particularment les conegudes com a multiserveis.

El conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada a la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, llevat que hi hagi un altre conveni sectorial aplicable conforme al que disposa el Títol III .

Això no obstant, quan l’empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s’aplicarà aquest en els termes que resultin de l’article 84 ET. (vid. art.42.4 ET)

En resum, als treballadors de les contractistes o subcontractistes se’ls aplica:

– El Conveni Col·lectiu d’empresa contractista o subcontractista, amb les condicions salarials establertes al Conveni Col·lectiu que li sigui aplicable a la contractista o subcontractista.

– Si no, el Conveni Col·lectiu Sectorial aplicable a la contractista o subcontractista

– Si no, el Conveni Col·lectiu del sector de l’activitat desenvolupada a la contracta o subcontracta

 

III.- ERTOS I MECANISME XARXA

-Es promou la utilització del mecanisme dels ERTOS, com a mitjà de flexi-seguretat dirigit a evitar acomiadaments

– Es poden reduir jornada o suspendre temporalment contractes de treball, per causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o de Producció, que ara exigeixen que siguin de caràcter temporal.

– S’agilitza la tramitació dels ERTOS, amb reducció de terminis i suprimint la comunicació al SEPE, ja que ara es coordinen les Entitats Gestores a aquests efectes ( Disposició addicional quarantena segona LGSS).

– Es regula la facultat empresarial de desafectar i afectar persones treballadores en funció de les circumstàncies assenyalades com a causa justificativa de les mesures, prèvia informació a l’Autoritat Laboral i comunicació al SEPE.

Durant l’ERTO es prohibeixen:

– Hores Extres

-Noves externalitzacions d’activitat

– Noves contractacions laborals.

 

Excepcions a la prohibició:

– que les persones en suspensió contractual o reducció de jornada que prestin serveis al centre de treball afectat per noves contractacions o externalitzacions no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles

– Drets dels afectats per ERTO que desenvolupin accions formatives a un augment de crèdit per a finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada

– Beneficis de cotització de Seguretat Social condicionats al manteniment a l’ocupació dels afectats per l’ERTO.

– La prestació de Seguretat Social dels afectats per l’ERTO es regula a l’art.267 LGSS.

– Es crea el MECANISME XARXA de flexibilitat i estabilització d’ocupació prèvia autorització pel Consell de Ministres. Permet reducció jornada i suspensió de contractes

Modalitat cíclica: conjuntura econòmica general, màxim 1 any.

Modalitat sectorial: canvis permanents en sectors que imposin requalificació i transició professional. Màxim 1 any, amb 2 pròrrogues de 6 mesos cadascun.

S’aplica la protecció social de la Disposició Addicional 40a LGSS i són col·lectiu prioritari per a accés sistema de Formació Professional laboral

 

IV.- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

– Es manté la prioritat del conveni d’empresa respecte dels d’àmbit superior, excepte pel que fa a la quantia del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i els resultats de l’empresa, on preval el conveni d’àmbit superior.

– Es recobra la ultraactivitat dels convenis col·lectius transcorregut un any de la seva denúncia sense acord. Mancant acord, se segueix aplicant el conveni.

 

V.- DRET SANCIONADOR

S’incrementen algunes sancions relacionades amb la contractació temporal.

– Se sanciona la no informació de vacants als contractats en contracte formatiu o fix discontinu

– Se suprimeix el concurs ideal d’infraccions en cas de transgressió de modalitats de contracte de durada determinada i temporals i ara cada contracte és una infracció diferent.

– Se sancionen noves contractacions infringint la prohibició de fer-les vigent un ERTO.

– Se sanciona acomiadament en casos d’ERTO força major o mecanisme RED

– Se sancionen les noves externalitzacions d’activitat a ERTE

– Se suprimeix la referència a llocs respecte dels que no hi hagués avaluació de riscos, que es regula ara a l’art.18.2f

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 31 Desembre 2021

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.