Skip to main content
Boe Real Decreto Marzo 2020 - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo

REAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUE SE DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

1.- Es limita la llibertat de circulació de les persones, de manera que només es podrà sortir de casa per:

 Comprar aliments, producte de primera necessitat o medicaments.

 • Anar al metge o a l’hospital
 • Anar a treballar
 • Assistir o cuidar a gent gran, nens, dependent, persones discapacitades o especialment vulnerables.
 •  Anar al banc
 • Per causa de força major o necessitat
 • Retornar a casa

Aquest desplaçaments s’hauran de fer individualment (és a dir no pot sortir tota la família) respectant les distàncies aconsellables i també es podran fer en vehicle privat, amb el que evidentment es podrà anar a fer benzina.

No es poden fer reunions públiques, festes, quedades, etc.

2.- Es limita l’obertura de comerços, equipaments, establiments, bars, restaurants i locals, de manera que només podran obrir:

Comerç minorista d’alimentació, begudes, productes higiènics i bens de primera necessitat, equips tecnològics i de telecomunicacions, així com els d’alimentació animal.

 • Benzineres
 • Estancs
 • Premsa i papereries
 • Farmàcies.
 • Centres mèdics, metges, òptiques i ortopèdies.
 • Bugaderies i tintoreries
 • Perruqueries
 • Comerç per internet, telefònic o per correspondència.
 • Els establiments de restauració per serveis a domicili, quedant estrictament prohibit el consum en el propi establiment.

En el benentès que només es podrà estar ens es establiments el temps estrictament necessari i respectant la distància de seguretat.

3.- Mesures en el transports públics, si bé es manté el transport de rodalies s’adoptaran mesures per que es respectin les distàncies de seguretat.

Tot plegat dificultarà els desplaçaments de qui no disposin transport privat.

4.- Suspensió de terminis:

 • Se suspenen tots els terminis processals i administratius mentre duri l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues,

Aquesta suspensió no serà d’aplicació a:

 1. Procediments d’habeas corpus, actuacions de servei de guàrdia, assistència a detingut, ordres de protecció, actuacions urgents de vigilància penitenciària, mesures cautelars de violència sobre les dones o els menors a la jurisdicció penal.
 2. Procediments de protecció de drets fonamentals, autoritzacions d’entrada a domicilis a la jurisdicció contencioso-administrativa.
 3. Procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques a la jurisdicció social.
 4. Autoritzacions per internaments no voluntaris per trastorns psíquics i protecció de menors a la jurisdicció civil.

I aquelles actuacions que el jutjat d’instrucció o el competent acordi practicar pel seu caràcter urgent, inajornable o que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables als drets i interessos legítims de les parts.

Se suspenen els terminis de prescripció i caducitat mentre duri l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Recordem que el Real Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, estableix la possibilitat d’ajornar els pagaments d’impostos que s’hagin de pagar des d’ara fins el 30 de maig i l’ampliació d’ajuts a l’hosteleria.

Veure o descarregar el text íntegre oficial BOE-A-2020-3692

BOE - Ver y/o descargar

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo
Advocada
Data: 15 Març 2020

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.