Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

TRÀMITS BAIXA IT A PARTIR 1 D’ABRIL DE 2023

TRAMITS BAIXA IT - IZQUIERDO I TUGAS ASSOCIATS - Gestoria Izquierdo 2023

El treballador deixarà d’estar obligat a donar part de la baixa mèdica a l’empresa des de l’1 d’abril

Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (EDL 2022/40661).

Els treballadors que temporalment estiguin incapacitats per desenvolupar la seva activitat laboral deixaran d’estar obligats a lliurar a la seva empresa el comunicat mèdic de baixa a partir del proper 1 d’abril, segons consta al Reial Decret que modifica determinats aspectes de la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies de la seva durada i que avui ha publicat al BOE.

La norma, aprovada al darrer Consell de Ministres de 2022, té per objectiu agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques i afectarà els processos d’incapacitat temporal que es trobin en curs en el moment de la seva entrada en vigor (1 d’abril) sempre que no hagin superat els 365 dies de durada.

Així, quant als informes mèdics de baixes i altes, la norma estableix que només se’n lliurarà una còpia al treballador, eliminant tant la segona còpia com l’obligació del treballador de lliurar aquesta còpia a l’empresa, entitat gestora o mútua.

Serà l’Administració la que, per mitjans telemàtics, comuniqui a les empreses l’expedició dels comunicats mèdics dels seus treballadors, evitant així tràmits que poden resultar “greujosos” per a persones que estan en situació d’incapacitat temporal.

Amb el ‘modus operandi’ tradicional, que estarà en vigor fins al 31 de març, el metge lliura al treballador, a més del comunicat mèdic, una còpia en paper dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta mèdica perquè la presenti, a un termini determinat, a l’empresa, la qual, al seu torn, ha d’emplenar certes dades requerides i remetre-les a l’entitat gestora.

“No obstant, el grau de desenvolupament actual dels sistemes informàtics permet prescindir del lliurament a la persona treballadora de la còpia en paper del comunicat mèdic destinat a l’empresa i de la seva presentació per aquella”, argumenta el Govern.

D’aquesta manera, a partir de l’1 d’abril, el facultatiu que expedeixi el comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta lliurarà a una còpia al treballador, però serà el servei públic de salut o, si escau, la mútua o l’empresa col·laboradora la que remeti les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica.

Ho haurà de fer de manera immediata, i, en tot cas, el primer dia hàbil següent al de la seva expedició, segons determina el Reial Decret.

Alhora, l’INSS comunicarà a les empreses les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits als seus treballadors, “com a màxim el primer dia hàbil següent al de la seva recepció a l’esmentat Institut».

Les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’INSS, a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial.

L’incompliment de l’obligació esmentada podrà constituir, si escau, una infracció lleu de les contemplades a la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (LISOS), sancionada, en aquest cas, amb multa de 70 a 750 euros.

Aquesta transmissió no és obligatòria quan el treballador pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual l’empresa o ocupador no tingui obligació d’incorporar-se al sistema RED.

A més, el Reial Decret aclareix que en els processos d’IT, el personal facultatiu podrà fixar terminis de revisió mèdica inferiors als assenyalats, en funció de l’evolució del procés. “Es tracta així d’evitar dubtes interpretatius propiciats per la redacció actual de la norma”, explica el Govern.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 9 Gener 2023

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.